Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Πρόγραμμα:
  • Γενικές Γνώσεις Λογιστικής με περιεχόμενο ΔΠΧΑ
  • Ειδικά Θέματα Λογιστικής Β
  • Λογιστική για Νομικούς με έμφαση στη Λογιστική Επιχειρηματικών Συνενώσεων

Διάρκεια: 3 Μήνες (78 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 3.12

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σεραΐνα Αναγνωστοπούλου, Ph.D, CFA

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α., ώστε μετά την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες να έχουν μια συνολική εικόνα και γνώση για τα βασικότερα λογιστικά ζητήματα που καλύπτονται από τα Δ.Π.Χ.Α. Αναμένεται να είναι σε θέση να επιλέγουν μεταξύ χειρισμών που είναι αποδεκτοί από τα πρότυπα, καθώς και να εφαρμόζουν στην πράξη λογιστικούς χειρισμούς για μια σειρά από βασικά αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα Δ.Π.Χ.Α. Επίσης, το σεμινάριο έχει σκοπό την ανάπτυξη κατανόησης για τη διακριτική ευχέρεια που υπάρχει στην εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α., όπως και των βασικών προκλήσεων και δυσκολιών στην εφαρμογή τους στην πράξη για μια σειρά λογιστικών θεμάτων.

Στους συμμετέχοντες δίνεται πρόσβαση σε επιλεγμένα τμήματα του βιβλίου των Kieso E.D., Weygandt J.J., Warfield, D. (2019), Λογιστική-Εκτενής Ανάλυση με ΔΠΧΑ, 2E, John Wiley and Sons, ελληνική έκδοση Broken Hill Publishers.

Εκτός από την παραπάνω πρόσβαση, το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνει σημειώσεις (σειρά λεπτομερών διαφανειών) για τα παρουσιαζόμενα πρότυπα, όπως επίσης αναλυτικά λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα, τα οποία αναρτώνται σε εβδομαδιαία βάση. Η τελική εξέταση στο σεμινάριο αποτελείται από απαντήσεις σε ερωτήσεις και ασκήσεις πάνω στο σχετικό υλικό.

Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σεραΐνα Αναγνωστοπούλου, Ph.D, CFA

Στόχος Μαθήματος

Οι βασικές γνώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) αποτελούν πλέον απαραίτητα εργαλεία των σύγχρονων οικονομολόγων,  χρηματοοικονομικών αναλυτών και ελεγκτών.

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην αναλυτική ενημέρωση και παρουσίαση των βασικών κανόνων που διέπουν τους μηχανισμούς των Δ.Π.Χ.Α. και των διερμηνειών τους και κυρίως τις τεχνικές εφαρμογής βασικών προτύπων μέσω μελετών περιπτώσεων και παραδειγμάτων.

Σημαντικό μέρος του σεμιναρίου αφιερώνεται και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Δ.Π.Χ.Α.  που σχετίζονται με κανόνες αναγνώρισης και αποτίμησης χρηματοοικονομικών μέσων.

Η σπουδαιότητα των ΔΠΧΑ έχει παγιοποιηθεί, αφού εκτός από τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται πλέον από τις ρυθμιστικές αρχές σε περισσότερες από 140 χώρες παγκοσμίως για εισηγμένες σε Χρηματιστήρια επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την εξοικείωση με αυτά τα πρότυπα προκειμένου να δραστηριοποιηθεί κανείς επαγγελματικά στο χώρο της λογιστικής, αλλά και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αποτίμησης γενικότερα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό
– Θεσμικό πλαίσιο Δ.Π.Χ.Α., ο ρόλος του International Accounting Standards Board (IASB), Εννοιολογικό Πλαίσιο IASB (IASB Conceptual Framework), ποιοτικά χαρακτηριστικά λογιστικής πληροφόρησης με βάση το Πλαίσιο, διαδικασία σύνταξης Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες Δ.Π.Χ.Α.
– Αποθέματα (ΔΛΠ 2) και Γεωργία (ΔΛΠ 41).
– Ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16), επενδύσεις σε ακίνητα (ΔΛΠ 40)
– Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού (ΔΛΠ 23)
– Λογιστική απομειώσεων (ΔΛΠ 36).
– Κρατικές επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20).
– Εξαντλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ΔΠΧΑ 6).
– Άυλα Πάγια (ΔΛΠ 38).
– Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις και στοιχεία του ενεργητικού (ΔΛΠ 37)
– Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (ΔΛΠ 28) και θυγατρικές επιχειρήσεις (ΔΠΧΑ 10)
– Αναγνώριση εσόδων (ΔΠΧΑ 15)
– Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές κι εκτιμήσεις (ΔΛΠ 8), συναλλαγές συνδεδεμένων μερών (ΔΛΠ 24), γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς (ΔΛΠ 10), βασικά θέματα ενδιάμεσων εκθέσεων (ΔΛΠ 34)- σύντομη παρουσίαση
– Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα (ΔΠΧΑ 8)
Πρότυπα σχετιζόμενα με χρηματοοικονομικά μέσα:
– Χρηματοοικονομικά μέσα: Κατηγοριοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων από τον εκδότη τους σε μέσα που ανήκουν στις υποχρεώσεις ή στα ίδια κεφάλαια, μετατρέψιμα μέσα (ΔΛΠ 32)
– Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αναγνώριση και επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση για χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, απόσβεση premium/discount ομολόγων (ΔΠΧΑ 9)
– Χρηματοοικονομικά μέσα: Υπόδειγμα αναμενόμενων ζημιών για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου (expected loss model for credit risk), εισαγωγή στη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου (hedge accounting), (ΔΠΧΑ 9)
– Μισθώσεις (ΔΠΧΑ 16)
– Κέρδη ανά μετοχή (ΔΛΠ 33)

Εβδομάδα 1: Θεσμικό Πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαια 1-2

Εβδομάδα 2: Αποθέματα (ΔΛΠ 2), Γεωργία (ΔΛΠ 41), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαιο 9

Εβδομάδα 3: Ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16), Κόστος Δανεισμού (ΔΛΠ 23), Κρατικές Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαια 10, 11

Εβδομάδα 4: Επενδύσεις σε ακίνητα (ΔΛΠ 40)

Εβδομάδα 5: Απομειώσεις (ΔΛΠ 36), Εξάντληση (ΔΠΧΑ 6), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαιο 11, ΔΛΠ 36, ΔΠΧΑ 6

Εβδομάδα 6: Άυλα Πάγια (ΔΛΠ 38), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαιο 12, ΔΛΠ 38

Εβδομάδα 7: Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (ΔΛΠ 37), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαιο 12

Εβδομάδα 8: Χρηματοοικονομικά Μέσα (ΔΠΧΑ 9), Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (ΔΛΠ 32) – Μέρος Α, Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαια 14, 16

Εβδομάδα 9: Χρηματοοικονομικά Μέσα (ΔΠΧΑ 9), Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις (ΔΛΠ 28) και θυγατρικές επιχειρήσεις (ΔΠΧΑ 10), Μισθώσεις (ΔΠΧΑ 16)– Μέρος Β, Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαιο 17

Εβδομάδα 10: Κέρδη ανά Μετοχή (ΔΛΠ 33), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαιο 16

Εβδομάδα 11: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (ΔΠΧΑ 15), Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαιο 18

Εβδομάδα 12: ΔΛΠ 8, ΔΛΠ 24, ΔΛΠ 10, ΔΠΧΑ 8, ΔΛΠ 34, Βιβλίο Kieso/Weygandt/Warfield, Κεφάλαια 20, 22

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Είναι βασικό οι συμμετέχοντες να κατέχουν θεμελιώδεις γνώσεις λογιστικής, όπως επίσης ορισμένες βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής, προερχόμενοι είτε από τμήματα ΑΕΙ είτε από τμήματα ΤΕΙ.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών.  Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

 

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64