Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – HACCP

Πρόγραμμα:

Συστήματα Διαχείρισης σε συνεργασία με την TUV ACADEMY

Διάρκεια: 1 Μήνες (16 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 0.64

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 270 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 220 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 240 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 1 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ.Μποχώρης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Γκιώνης Νικόλαος, Συνεργάτης TUV ACADEMY

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.) καθώς και σε όλους τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει:

1. Να μάθουν τις κατηγορίες των κινδύνων που κάνουν ακατάλληλα τα τρόφιμα

2. Να κατανοησουν βαθύτερα θεμελιώδεις έννοιες σχετικά με την ασφάλεια, υγιεινή και ποιότητα των τροφίμων

3. Να μάθουν τις κατάλληλες μεθόδους διαχείρισης και συντήρησης των τροφίμων

4. Να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις πάνω στο Σύστημα HACCP, την εφαρμογή και την σημασία της εφαρμογής του

5. Να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις πάνω στην βασική νομοθεσία που διέπει την υγιεινή των τροφίμων

Στόχοι σε επίπεδο ικανοτήτων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

1. Να αναγνωρίζουν ένα ακατάλληλο τρόφιμο και τους ορθούς τρόπους διαχείρισής του

2. Να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή διαχείριση και συντήρηση των τροφίμων

3. Να συνδυάσουν τις αποκτούμενες γνώσεις με την εμπειρία τους και να εφαρμόζουν κανόνες

4. Να μπορούν να γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι χειριστές αλλά και καταναλωτές

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:

1. Ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων ώστε να εργάζονται με αίσθημα ευθύνης για την παροχή ασφαλών τροφίμων στο καταναλωτικό κοινό, καθώς και

2. Εφαρμογή από τους εκπαιδευόμενους των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής αφενός μέν στους χώρους εργασίας τους, αφετέρου δε στα ίδια τους τα σπίτια

3. Υιοθέτηση μιας διαφορετικής κουλτούρας όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Κατά την παρουσίαση του σεμιναρίου θα αναλυθούν οι όροι υγιεινή τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων, μη κανονικό και μη ασφαλές τρόφιμο, ποιότητα. Επίσης θα εξεταστούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα μη ασφαλές τρόφιμο καθώς και οι συνέπειες που υπάρχουν στον άνθρωπο από την κατανάλωση μη ασφαλών τροφίμων. Θα μελετηθεί η σωστή διαχείριση των τροφίμων, από την παραλαβή μέχρι την κατανάλωση τους. Επιπλέον θα γίνει αναφορά για τη νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα και τρόποι ανεύρεσης της νομοθεσίας στο διαδίκτυο. Τέλος θα μελετηθεί το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου(HACCP) με πρακτικά παραδείγματα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Αρχεία Παρουσίασης

• Ασκήσεις

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 1 μήνας – 4 εβδομάδες

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 270€ (170+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 220€ (εφάπαξ)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 240€ (εφάπαξ)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64