Τρέχουσες Διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Πρόγραμμα:
 • Λογιστική με έμφαση στη Φορολογία
 • Λογιστική με έμφαση στη Φορολογία Επιχειρήσεων
 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής Α
 • Λογιστική για Επιχειρήσεις – Πρακτικές Εφαρμογές

Διάρκεια: 2 Μήνες (62 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 2.48

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 240 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 170 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 200 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 2 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Σ. Αναγνωστοπούλου
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Κωνσταντίνος Χαλέβας

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Ο νόμος 4172/2013  αποτελεί τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), που περιέχει διατάξεις σχετικά με τον τρόπο φορολογίας των εισοδημάτων τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων.

Σκοπός του μαθήματος είναι όχι μόνο να εισάγει τον σπουδαστή στις βασικές έννοιες της φορολογίας εισοδήματος, αλλά και να παρουσιάσει τον τρόπο εφαρμογής επιλεγμένων άρθρων του Κ.Φ.Ε. μέσω πρακτικών παραδειγμάτων.

Το μάθημα προτείνεται σε όσους δεν έχουν, αλλά θα ήθελαν να αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα που άπτονται της φορολογίας εισοδήματος φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων δίχως να προαπαιτείται οικονομικό υπόβαθρο σπουδών (π.χ. απόφοιτοι νομικής, πληροφορικής κ.α.). Επίσης, απευθύνεται σε όσους διαθέτουν, αλλά θα επιθυμούσαν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο φορολογικό αντικείμενο.

Καθώς οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία είναι πολύ συχνές, είναι απαραίτητη η οργάνωση της πληροφόρησης, εν προκειμένω της σχετικής ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, ώστε κάθε αλλαγή να μπορεί να εντοπιστεί γρήγορα και πλήρως, όσον αφορά τις επιπτώσεις και τις διαφοροποιήσεις που επιφέρει.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι πολλαπλός. Αρχικός στόχος είναι η συγκέντρωση της σημαντικής πληροφόρησης (δηλαδή των σημαντικών φορολογικών και λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων), που διαμορφώνουν το εύρος φορολογικών υποχρεώσεων, ως προς τη φορολογία εισοδήματος (θεωρητική προσέγγιση), εν συνεχεία η οργάνωση και η παρουσίαση της πληροφόρησης αυτής κατά επιμέρους τομέα της φορολογίας, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη τόσο κατά την αναζήτηση, όσο και κατά την εφαρμογή (από τη θεωρία στην πράξη) και τέλος η παράθεση πρακτικών παραδειγμάτων και η επισήμανση ιδιαζόντων θεμάτων (πρακτική διάσταση).

Με την παρακολούθηση του  μαθήματος, ο σπουδαστής μπορεί να ενημερωθεί και να κατανοήσει τις τρέχουσες φορολογικές διατάξεις εισοδήματος που αφορούν στα φυσικά, νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες. Επίσης, οι σημειώσεις που δίδονται μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εγχειρίδιο για κάθε μελλοντική αναφορά του σπουδαστή στα αντικείμενα που αυτές καλύπτουν.

Το μάθημα πρόκειται να καλύψει τις ακόλουθες ενότητες:

 

 1. Γενικές Διατάξεις
  • Πεδίο εφαρμογής του νόμου
  • Παρουσίαση ορισμών σύμφωνα με τον ΚΦΕ
  • Υποκείμενοι σε φόρο εισοδήματος και προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος
 2. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
  • Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος
  • Εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και παροχές σε είδος
  • Απαλλαγές εισοδήματος και μειώσεις φόρου
 3. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Προσδιορισμός εισοδήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
  • Μεταφορά ζημιών
 4. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας
  • Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
  • Διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και συνολικού εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής
 5. Φορολόγηση εισοδήματος από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας)
 6. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και προσδιορισμός φόρου υπεραξίας
 7. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
 8. Φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
  • Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών και υπολογισμός φόρου εισοδήματος
  • Περιγραφή θεμάτων Ενδοομιλικών συναλλαγών
 9. Παρακράτηση φόρου
  • Υπόχρεοι και πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση
 10. Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής
  • Μη συνεργάσιμα κράτη, κράτη με προνομιακό καθεστώς
  • Ελεγχόμενες  αλλοδαπές εταιρείες.
 11. Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων και προκαταβολή του φόρου
  • Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου
  • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος για

α) φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

β) για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες

 

Το υλικό που καλύπτει τις ανωτέρω ενότητες περιέχει τα αντίστοιχα άρθρα του Κ.Φ.Ε. (όπως αυτά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία διανομής των σημειώσεων) και σχόλια ως προς την εφαρμογή τους, τα οποία βασίζονται σε βασικές Πολυγραφημένες εγκύκλιες διαταγές (ΠΟΛ), θέσεις της Φορολογικής Διοίκησης, σχετικές δικαστικές αποφάσεις και παραδείγματα.

Επίσης, όπου είναι απαραίτητο περιέχονται και πληροφορίες τόσο από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας όσο και από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 240€ (140+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 170€ (εφάπαξ)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 200€ (εφάπαξ)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64