Υπεύθυνος Διδάσκοντας: κ.Βαρελάς Αλέξιος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εισηγητής Σεμιναρίων

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αν αισθάνεστε τον φόρτο εργασίας να επηρεάζει την απόδοσή σας, είναι σκόπιμο να σκεφθείτε την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου σας. Το μάθημα αυτό θα σας εφοδιάσει με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους οι οποίες θα σας δώσουν τις απαραίτητες ιδέες που, αν εφαρμόσετε πιστά, θα σας δώσουν την δυνατότητα να αξιοποιήσετε κάθε λεπτό της ώρας ώστε να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη από τις 24 ώρες που κάθε άνθρωπος έχει στη διάθεσή του.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

  • Σε διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, καθώς και στους υπεύθυνους για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης
  • Σε όλους εκείνους, οι οποίοι επιθυμούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά να επικοινωνήσουν με τους άλλους ανθρώπους και παράλληλα επιθυμούν την συνεχή βελτίωσή τους, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

Δίνεται επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή, το βιβλίο του Edwin Bilss, Getting Things Done, μεταφρασμένο από τον εισηγητή του προγράμματος.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της σημασίας της διαχείρισης του χρόνου και η συμβολή της στη μείωση του άγχους και την βελτίωση της απόδοσης της οργάνωσης και του ιδίου του επιμορφούμενου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ένας μήνας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.