Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού

Πρόγραμμα:
 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής Α
 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής Γ – Έμφαση στον Τουριστικό Τομέα
 • Λογιστική για Επιχειρήσεις – Πρακτικές Εφαρμογές

Διάρκεια: 3 Μήνες (78 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 3.12

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Σ. Αναγνωστοπούλου
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Στόχος του εξ ’αποστάσεως μαθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά τα θέματα μισθοδοσίας του  προσωπικού και της εργατικής – ασφαλιστικής νομοθεσίας μέχρι και τις τελευταίες νομοθετικές τροποποιήσεις. Μεταξύ άλλων οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν, την έννοια και τις διακρίσεις της σύμβασης εργασίας και τα στάδια που οδηγούν στη σύναψή της,να υπολογίζουν τα επιδόματα, την άδεια καθώς και τις  αλλαγές στα φορολογικά θέματα των αμοιβών και εξόδων προσωπικού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
 • Οικονομολόγους, λογιστές,φοροτεχνικούς ,υπαλλήλους τμημάτων μισθοδοσίας, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών και νεοεισερχόμενους λογιστές
 • Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν  να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

Με την ολοκλήρωση του εξ’αποστάσεως μαθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»  οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις και άριστη πληροφόρηση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τα θέματα μισθοδοσίας προσωπικού και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Παρέχονται μελέτες περιπτώσεων καθώς και πρακτικές εφαρμογές που βοηθούν περαιτέρω τους εκπαιδευόμενους στην εμπέδωση και κατανόηση του περιεχομένου των διδακτικών ενοτήτων.

Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

 • Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
 • Οργάνωση και εσωτερικός έλεγχος υπηρεσιών προσωπικού
 • Λειτουργικές διαδικασίες υπηρεσιών προσωπικού
 • Φορολογική έκπτωση των αμοιβών και εξόδων προσωπικού
 • Η λογιστική των αμοιβών και εξόδων προσωπικού
 • Έξοδα για το εν ενεργεία προσωπικό
 • Έξοδα για το προσωπικό που έχει συνταξιοδοτηθεί
 • Αποζημιώσεις εκτός έδρας, οδοιπορικά και έξοδα ταξιδιών του προσωπικού των επιχειρήσεων
 • Εισφορές και κρατήσεις επί των αμοιβών προσωπικού
 • Αναλυτική περιοδική δήλωδη (Α.Π.Δ)
 • Καταβολή εισφορών στο Ι.Κ.Α
 • Κρατήσεις για φόρο μισθωτών υπηρεσιών
 • Λοιπές κρατήσεις από τις αποδοχές των μισθωτών

 

 • Ο υπολογισμός των αμοιβών προσωπικού βάσει των διατάξεων του εργατικού δικαίου (Γενικό μέρος)

Πρόσληψη μισθωτών

Η σύμβαση εργασίας

Καθορισμός των αποδοχών

Τακτικές αποδοχές

Χρονικά όρια εργασίας

Συστήματα εργασίας

Προγράμματα εργασίας

 

 • Αμοιβή για απασχόληση του μισθωτού εντός του συμφωνηθέντος ωραρίου

Εβδομαδιαία αμοιβή

Ωρομίσθιο

 • Απασχόληση του μισθωτού πέρα από το συμφωνηθέν ωράριο

Πρόσθετη εργασία

Απλή πρόσθετη εργασία

Υπερεργασία

Υπερωρίες

 • Απασχόληση του μισθωτού κατά τις αργίες και τη νύχτα, απασχόληση την Κυριακή

Απασχόληση κατά το Σάββατο ή άλλη μέρα ανάπαυσης στο σύστημα της πενθήμερης εργασίας

Ημέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας

Νυχτερινή εργασία

 • Αποζημίωση για μετακίνηση εκτός έδρας των μισθωτών και οδοιπορικά έξοδα
 • Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
 • Αποχή του μισθωτού από την εργασία

Γενικά

Στράτευση μισθωτού

Ασθένεια μισθωτού

Εργατικό ατύχημα

Κυοφορία – Τοκετός – Λοχεία

 • Κανονική άδεια εργαζομένων

Ασθένεια και άδεια

Άδεια και λύση της σύμβασης εργασίας

 • Επίδομα αδείας
 • Λύση της σχέσης εργασίας

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από το μισθωτό

Υπολογισμός ποσού αποζημίωσης

Προυπερεσία μισθωτών

Αποζημίωση εργατοτεχνικών

Αποζημίωση μισθωτών λόγω συνταξιοδότησης

Φορολογία αποζημίωσης

Ομαδικές απολύσεις

 • Αποζημίωση δικηγόρων σε περίπτωση καταγγελίας της σχέσεως ή αποχωρήσεως
 • Αμοιβές εμπορικών αντιπροσώπων
 • Αποδοχές καταβαλλόμενες αναδρομικά στο προσωπικό

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 • απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής τμημάτων Λογιστικής&Χρηματοοικονομικής , Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών
 • απόφοιτοι ΙΕΚ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64