Στόχος

Το σεμινάριο είναι μία εισαγωγή στην παρούσα έρευνα και τη θεωρία του Δημόσιου Management και εστιάζεται σε υπηρεσίες και οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.

Αν και το Δημόσιο Management είναι ένας ευρύς τομέας για να καλυφθεί σε ένα σύντομο σεμινάριο θα καταβληθούν προσπάθειες για να γίνει αρκετή αναφορά στην εμπειρική έρευνα και τον εντοπισμό των σημαντικότερων σημείων του. Ως καταρτιζόμενοι θα πρέπει με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου να έχετε βελτιώσει τις διοικητικές σας ικανότητες και τις γνώσεις σας στην ανάλυση των ιδεών του Δημόσιου Management. Οι αναφορές και οι εργασίες θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την κριτική σας σκέψη και να εξετάσετε την περίπτωση της εφαρμογής τους στην εργασία σας.

Σκοπός

Το σεμινάριο έχει ως στόχο τα εξής:

 • Να βοηθήσει τους επιμορφούμενους να εντοπίσουν τις σημαντικότερες θεωρίες και τις υποθέσεις κλειδιά των τομέων του Δημόσιου Management
 • Να παρακινήσει τους καταρτιζόμενους να κάνουν τη δική τους έρευνα, να ενημερωθούν με την θεωρία και να υποβάλλουν ερωτήσεις στους τομείς του Δημόσιου Management που παρουσιάζουν ενδιαφέρον γι’ αυτούς.
 • Να αναπτύξει τις πρακτικές και τις θεωρητικές γνώσεις και να βελτιώσει τις αναλυτικές δεξιότητες ούτως ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα του Δημόσιου Management τα οποία καλούνται στη συνέχεια να επιλύσουν οι διευθυντές του Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι είναι επίσης, επιφορτισμένοι με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών και αποτελεσματικών ενεργειών για την επίτευξη των στόχων τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Επειδή το σεμινάριο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει τις θεωρίες και τις αρχές της Δημόσιας Διοίκησης, ιδιαίτερα τις μεταρρυθμίσεις στον Δημόσιο Τομέα οι οποίες συνοδεύονται από την σύγχρονη κίνηση την οποία αποκαλούμε “νέα δημόσια διοίκηση”, να τις συγκρίνει και να τις αντιπαραβάλει με το παραδοσιακό μοντέλο της Δημόσιας Διοίκησης απευθύνεται σε εργαζόμενους και στελέχη τα οποία ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν Δημόσιο Management.

Θεματολογία

 1. Ζούμε στην εποχή των συναλλαγών
 2. Οι υπάρχουσες αρχές της Δημόσιας Διοίκησης
 3. Η αμφισβήτηση των αρχών αυτών
 4. Το νέο μοντέλο
 5. Administration και Management
 6. Οι αλλαγές στην τεχνολογία
 7. Η θεωρία της γραφειοκρατίας κατά τον Weber
 8. Η θέση του Δημοσίου Στελέχους
 9. Η Διοίκηση και ο Taylor
 10. Οι ανθρώπινες σχέσεις
 11. Ο χρυσούς αιών της Δημόσιας Διοίκησης
 12. Η Διοίκηση στον Δημόσιο Τομέα
 13. Οι λειτουργίες του Γενικού Management
 14. Οι μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο Management
 15. Η έμφαση σε Διοικητικά στυλ και πρακτικές του Ιδιωτικού Τομέα
 16. Οι θεωρητικές βάσεις της Διοίκησης
 17. Ο ρόλος της Κυβέρνησης
 18. “Government” και “Governance”
 19. Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Κυβέρνηση
 20. Η Δημόσια Επιχείρηση
 21. Η πολιτική του Δημόσιου Τομέα και η ανάλυση αυτής της πολιτικής
 22. Συμπεράσματα: μια νέα εποχή στη Δημόσια Διοίκηση.

 

Παραδοτέο Υλικό

Ηλεκτρονικές σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

Διάρκεια

Δύο μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς