Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων: Κατάρτιση και Νομική Θεώρηση

Πρόγραμμα:
  • Ειδικές διαδικασίες στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Χρηματοδότηση Επενδύσεων

Διάρκεια: 3 Μήνες (29 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 1.2

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Τσιριτάκης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Δάβου Δέσποινα, Δικηγόρος

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Πρωταρχική προϋπόθεση της κατάρτισης μίας σύμβασης συνιστά η σύγκλιση της βούλησης δύο μερών που επιδιώκουν να συναλλαχθούν. Η πολυμορφία των συμβάσεων, η ευρύτητα των αντικειμένων τους, οι νέες τεχνολογίες, το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την δυσκολία ανεύρεσης του κατά περίπτωση εφαρμοζόμενου κανόνα δικαίου καθιστούν ιδιαιτέρως πολύπλοκη και χρονοβόρα την διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων. Έμποροι, επιχειρήσεις και στελέχη επιχειρήσεων καλούνται καθημερινά να συνάψουν εμπορικές και όχι μόνον συμφωνίες και να καταρτίσουν άμεσα συμβάσεις οι οποίες πρέπει αφενός να εξασφαλίζουν τα συμφέροντά τους και αφετέρου να συνάδουν με την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση με βασικές νομικές έννοιες, ρήτρες, προβλέψεις που συναντώνται σε όλες τις μορφές των συμβάσεων, η με τρόπο εύληπτο και κατανοητό προσέγγιση εδικών μορφών σύγχρονων συμβάσεων, φωτίζοντας κάθε φορά τα ιδιαίτερα διαφοροποιητικά τους στοιχεία, η επισήμανση των κινδύνων που απορρέουν από την αποδοχή προδιατυπωμένων όρων χωρίς τη κατανόηση του περιεχομένου τους, έτσι ώστε να αποκτήσει ο συναλλασσόμενος το γνωστικό εκείνο υπόβαθρο που θα τον βοηθήσει σε μία επιτυχημένη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεως, με αφετηρία το στάδιο της διαπραγμάτευσης και καταλήγοντας στα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση και την παραβίαση αυτής.

Ειδικότερα οι στόχοι του μαθήματος είναι να παρέχει τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται α) για την επιλογή της κατάλληλης μορφής σύμβασης β) την διαπραγμάτευση όλων των βασικών όρων της συμφωνίες, έχοντας γνώση των νομικών συνεπειών γ) την κατάρτισης της σύμβασης και δ) να παρέχει την γνώση της νομικής βάσης της κάθε σύμβασης.

Ενότητα 1: Εισαγωγή – Σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον-Ορισμός Σύμβασης-Ελευθερία των συμβάσεων και όρια αυτής.

Ενότητα 2: Στάδιο διαπραγμάτευσης. Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις.

Ενότητα 3 : Κατάρτιση σύμβασης-Βασικοί όροι των συμβάσεων-Ρήτρες-Καταχρηστικότητα-Συμβάσεις προσχωρήσεως. Ακυρότητες.

Ενότητα 4: Σύμβαση πώλησης-Πώληση εξ αποστάσεων (Ηλεκτρονικό Εμπόριο).

Ενότητα 5: Σύμβαση μίσθωσης-Νομικό πλαίσιο-Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών.

Ενότητα 6: Συμβάσεις εργασίας- Συμβάσεις έργου και ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Συνοπτική προσέγγιση

Ενότητα 7: Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) – Στοιχεία της σύμβασης- Τύπος Σύμβασης – Νομικό πλαίσιο κτλπ.

Ενότητα 8: Τραπεζικές συμβάσεις. ΓΟΣ

Ενότητα 9: Συμβάσεις συνεργασίας και διαμεσολαβητικού εμπορίου: Σύμβαση Διανομής- Αντιπροσώπευσης- Δικαιόχρησης (Franchise).

Ενότητα 10: Σύγχρονες μορφές Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Συμβάσεων (Σύμβαση Allotment , Σύμβαση Time-Sharing, Οργανωμένα Ταξίδια.

Ενότητα 11: Συμβάσεις άυλων αγαθών : Σύμβαση domain name-Εμπορικού σήματος-Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ενότητα 12: Εκτέλεση συμβάσεων-Παραβίαση των όρων. Δικαστική ή εξωδικαστική επίλυση διαφορών-Νομολογιακές εξελίξεις..

Το μάθημα αυτό περιέχει μία συνοπτική προσέγγιση σύγχρονων μορφών συμβάσεων σε συνδυασμό με κατευθυντήριες γραμμές για όλων των ειδών τις συμβάσεις, προκειμένου ο επιχειρηματίας, ο έμπορος, ο συναλλασσόμενος να αποκτήσει το γνωστικό υπόβαθρο που θα τον ισχυροποιήσει τόσο στο στάδιο της διαπραγμάτευσης όσο και στο στάδιο της κατάρτισης συμβάσεων που θα προστατεύουν τα συμφέροντα του, θα αποτυπώνουν την αληθή βούλησή του και θα συνάδουν με τις νομοθετικές προβλέψεις. Ο συνδυασμός του πρακτικού «κομματιού» μιας υπό κατάρτιση σύμβασης (εμπορική συμφωνία) με την γνώση του νομικού πλαισίου και την εν γένει νομική θεώρηση του είδους της σύμβασης, επιταχύνει το κλείσιμο της συμφωνίας και παρέχει ασφάλεια στα συμβαλλόμενα μέρη ότι έχουν διαπραγματευτεί και κλείσει την καλύτερη κατά περίπτωση δυνατή συμφωνία.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64