Υπεύθυνος Διδάσκοντας: κ.Βαρελάς Αλέξιος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εισηγητής Σεμιναρίων

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η έλλειψη χρόνου είναι μία από τις βασικές αιτίες του άγχους. Έχοντας εντοπίσει και άλλες αιτίες οι προσπάθειές μας θα στραφούν προς την αποφυγή των αιτίων αυτών. Είναι προτιμότερο να παρεμποδίσουμε το άγχος παρά να συνεργαστούμε με αυτό. Συνεπώς, στόχος μας είναι η ανάπτυξη τεχνικών και στρατηγικών οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν τις βλάβες τις οποίες μπορεί να προκαλέσει το άγχος στον οργανισμό κάθε ανθρώπου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

  • Σε διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, καθώς και στους υπεύθυνους για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης
  • Σε όλους εκείνους, οι οποίοι επιθυμούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά να επικοινωνήσουν με τους άλλους ανθρώπους και παράλληλα επιθυμούν την συνεχή βελτίωσή τους, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλύσει τα συμπτώματα του άγχους, τις πηγές και τις αιτίες που το προκαλούν και να συμβάλει με εφικτές προτάσεις και ιδέες στη μείωση της έντασης από το άγχος και να προτείνει μεθόδους συνεργασίας, οι οποίες θα βοηθήσουν κάθε άνθρωπο να ελέγξει το επίπεδό του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ένας μήνας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.