ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Αικ. Μοσχούς

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, αποτελεί η παροχή εκπαίδευσης στους / στις συμμετέχοντες / συμμετέχουσες στη λειτουργία , οργάνωση και διαχείριση ενός κέντρου SPA , με στόχο την ποιοτική παροχή του «ΕΥ ΖΕΙΝ» των επισκεπτών – πελατών του.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος αποτελεί :

 1. Η εισαγωγή σε θέματα Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας , με ιδιαίτερη έμφαση στον Ιαματικό Τουρισμό
 2. Η  έννοια του “SPA MANAGEMENT”, και το Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας αυτών
 3. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας των κέντρων «SPA»
 4. Οι βασικές αρχές οργάνωσης κέντρων «SPA» σύγχρονων Ξενοδοχειακών Μονάδων
 5. Η προσέλκυση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού «SPA» μιας ξενοδοχειακής μονάδας
 6. Η Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού στο χώρο των «SPA»
 7. Τα βασικά θέματα προώθησης πωλήσεων υπηρεσιών  «SPA» ξενοδοχειακής μονάδας
 8. Τα βασικά θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας στο χώρο των «SPA»

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το παραπάνω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί από Σεπτέμβριο 2018 έως Δεκέμβριο 2018.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι τέσσερις  (04) μήνες, και ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας είναι Εκατόν  Ογδόντα  (180) ώρες.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του παραπάνω Εκπαιδευτικού Προγράμματος , οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες θα είναι σε θέση να κατανοούν και να αναγνωρίζουν:

 1. Τις έννοιες του Τουρισμού Υγείας & Ευεξίας , καθώς επίσης και του Ιαματικού Τουρισμού
 2. Το Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας των κέντρων “SPA” στη χώρα μας , καθώς επίσης και βασικά θέματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας αυτών
 3. Τις βασικές αρχές οργάνωσης , λειτουργίας και διαχείρισης αυτών , με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση , επιλογή και αξιοποίηση του προσωπικού των κέντρων «SPA»

Βασικές τεχνικές προώθησης πωλήσεων , καθώς επίσης και τα βασικά θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο των «SPA».

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κατοχή προσωπικού e-mail
 2. Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών