Διδάσκουσα: Παπαντωνίου Αικατερίνη

Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά και τη λογική γενικά των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου και ειδικότερα του προγράμματος Word που περιέχεται στο πακέτο Microsoft Office. Ο εκπαιδευόμενος, μετά το τέλος των μαθημάτων θα μπορεί με άνεση να χρησιμοποιεί την εφαρμογή για να καλύπτει από τις πιο απλές έως τις πιο εξειδιεκυμένες ανάγκες επεξεργασίας κειμένου. Έτσι, θα είναι σε θέση μεταξύ άλλων να δημιουργεί και να μορφοποιεί έγγραφα κειμένου, να προσθέτει γραφήματα, εικόνες, να δημιουργεί πίνακες, να διανείμει το τελικό έγγραφο κειμένου, να ελέγχει την ορθογραφία του, να διατηρεί τον έλεγχο των αλλαγών κ.α.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό Εισαγωγή

 • Σύντομη παρουσίαση διαθέσιμων εφαρμογών για την επεξεργασία κείμενου ( εμπορικά προϊόντα και  opensource )
 • Δημιουργία εγγράφου
 • Άνοιγμα / κλείσιμο εγγράφου
 • Αποθήκευση εγγράφου
 • Μετονομασία εγγράφου
 • Αλλαγή κωδικοποίησης εγγράφου
 • Χρήση της βοήθειας της εφαρμογής
 • Διαχείριση επεκτάσεων/προσθέτων

Κείμενο

 • Εισαγωγή κειμένου
 • Διαγραφή κειμένου
 • Μετακίνηση κειμένου
 • Αντιγραφή κειμένου
 • Αναζήτηση κειμένου σε έγγραφο
 • Αναζήτηση κειμένου σε έγγραφο και αντικατάσταση

Αντικείμενα

 • Διαχείριση πινάκων
 • Διαχείριση εικόνων
 • Διαχείριση διαγραμμάτων
 • Διαχείριση σχημάτων
 • Διαχείριση ειδικών συμβόλων ( π.χ. υποστήριξη μαθηματικών συμβόλων )

Μορφοποίηση

 • Μορφοποίηση σε επίπεδο χαρακτήρα, λέξης
 • Μορφοποίηση σε επίπεδο παραγράφου
 • Μορφοποίηση σε επίπεδο εγγράφου
 • Διαχείριση κεφαλίδων, υποσημειώσεων

Συγχώνευση Αλληλογραφίας Έλεγχος Εγγράφου

 • Αναθεώρηση /Έλεγχος εγγράφων
 • Εισαγωγή σχολίων
 • Διορθώσεις
 • Αποδοχή/Απόρριψη διόρθωσης
 • Σύγκριση εκδόσεων εγγράφου
 • Προστασία εγγράφου

Προβολή Εγγράφου

 • Ρύθμιση εστίασης( zoom )
 • Καθορισμός πλάτους εγγράφου
 • Διάφορες προβολές εγγράφων

Εκτύπωση

 • Προετοιμασία εκτύπωσης ( π.χ ρύθμιση περιθωρίων )
 • Ορθογραφικός έλεγχος
 • Εκτύπωση ολόκληρου αρχείου, συγκεκριμένων σελίδων
 • Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Αναφορές

 • Πίνακας περιεχομένων
 • Ευρετήριο
 • Βιβλιογραφικές αναφορές
 • Υποσημειώσεις

Διαδίκτυο

 • Microsoft SkyDrive
 • Google Docs

Το υλικό είναι χωρισμένο σε 4 ενότητες καθεμιά από τις οποίες περιλαμβάνει το κομμάτι της θεωρίας και το κομμάτι των ασκήσεων. Το υλικό συνοδεύεται από video για την καλύτερη εμπέδωση της θεωρίας και κουίζ πολλαπλής επιλογής για την περαιτέρω εξάσκηση των εκπαιδευομένων.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Η γνώση ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου έχει σαν στόχο να διευκολύνει τη διαδικασία σύνταξης σωστά μορφοποιημένων και απαλλαγμένων από ορθογραφικά λάθη κειμένων  οποιαδήποτε  μορφής  και  σε  οποιαδήποτε  γλώσσα.  Βασική  επιδίωξη  αυτών  των προγραμμάτων, είναι να μειώσουν το χρόνο που πρέπει να δαπανήσει ο συντάκτης ενός κειμένου, αυξάνοντας την παραγωγικότητα του. Το Microsoft Word είναι ένα από τα πιο γνωστά, ισχυρά και εύχρηστα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και καλύπτει όλα τα παραπάνω, ενώ προσφέρει πολλές επιπρόσθετες δυνατότητες έτσι ώστε να καλύψει εξειδικευμένες ανάγκες των χρηστών ( όπως η συνεργατική σύνταξη ενός εγγράφου και η διασύνδεση του εγγράφου με άλλες εφαρμογές αλλά και το Διαδίκτυο ) .

Διάρκεια

4 εβδομάδες

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να εγκαταστήσει στον υπολογιστή την τελευταία έκδοση του Microsoft Office 2013. Στο υλικό του μαθήματος παρέχονται αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης του προγράμματος ενώ αν ο εκπαιδευόμενος δεν διαθέτει το πρόγραμμα μπορεί να «κατεβάσει» τη δοκιμαστική έκδοση που προσφέρεται δωρεάν.

Μετά την  ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.