Διδάσκουσα: Παπαντωνίου Αικατερίνη

Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά και τη λογική γενικά των προγραμμάτων επεξεργασίας λογιστικών φύλλων και ειδικότερα του προγράμματος Excel που περιέχεται στο πακέτο Microsoft Office.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό Εισαγωγή

– Σύντομη  παρουσίαση διαθέσιμων εφαρμογών για δημιουργία υπολογιστικών φύλων (
εμπορικά προϊόντα, open source )
– Δημιουργία εγγράφου
– Άνοιγμα/κλείσιμο εγγράφου
– Αποθήκευση εγγράφου
– Μετονομασία εγγράφου
– Αλλαγή τύπου εγγράφου
– Χρήση της βοήθειας της εφαρμογής

Κελιά

– Εισαγωγή δεδομένων σε ένα κελί

– Καθαρισμός δεδομένων από ένα κελί

– Επιλογής κελιών ή/και περιοχής δεδομένων

– Συγχώνευση κελιών

– Καθορισμός πλάτους στήλης

– Εισαγωγή σχολίου σε ένα κελί

– Αυτόματη συμπλήρωση κελίων

– Αυτόματη αντιγραφή κελιών

– Χρήση φίλτρων για την ταξινόμηση πεδίων

– Αναζήτηση κελιών με συγκεκριμένα δεδομένα

– Αναζήτηση και αντικατάσταση κελιών με συγκεκριμένα

– δεδομένα

– Αντιγραφή, μετακίνηση κελιού ή ολόκληρης περιοχής μέσα στο

– ίδιο ή διαφορετικό υπολογιστικό φύλλο

Φύλλα Εργασίας

– Εισαγωγή Φύλλου Εργασίας

– Διαγραφή Φύλλου Εργασίας

– Αλλαγή Ονόματος

– Μετακίνηση Φύλλου Εργασίας

– Αντιγραφή Φύλλου Εργασίας

Μορφοποίηση

– Μορφοποίηση κελιών

– Μορφοποίηση φύλλων εργασίας

Συναρτήσεις

– Δημιουργία τύπων υπολογισμού με
χρήση αριθμητικών  τελεστών και τιμές κελιών

– Χρήση αποτελεσμάτων υπολογισμού για δημιουργία άλλων υπολογισμών

– Χρήση αριθμητικών συναρτήσεων

– Χρήση λογικών συναρτήσεων

Γραφήματα

– Δημιουργία γραφημάτων από δεδομένα κελιών

– Αλλαγή είδους γραφήματος

– Μετακίνηση γραφήματος

– Μορφοποίηση γραφημάτων

Εκτύπωση

– Προετοιμασία εκτύπωσης

– Ρύθμιση περιθωρίων

– Εκτύπωση ολόκληρου αρχείου, συγκεκριμένων σελίδων

– Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Διαδίκτυο

– Microsoft SkyDrive

– Google Docs

Προχωρημένα Θέματα

– Εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικές πηγές π.χ αρχεία κειμένου, βάσεις δεδομένων

– Pivot tables

– Στατιστική Ανάλυση στο Excel

– Μακροεντολές

Επανάληψη

Το υλικό είναι χωρισμένο σε 4 ενότητες καθεμιά από τις οποίες περιλαμβάνει το κομμάτι της θεωρίας και το κομμάτι των ασκήσεων. Το υλικό συνοδεύεται από video για την καλύτερη εμπέδωση της θεωρίας και κουίζ πολλαπλής επιλογής για την περαιτέρω εξάσκηση των εκπαιδευομένων.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Η γνώση ενός προγράμματος επεξεργασίας λογιστικών φύλλων επιτρέπει:

  • την    ευκολότερη    και    γρηγορότερη     εκτέλεση    απλών    και    σύνθετων         αριθμητικών υπολογισμών
  • την ανάλυση δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων
  • την αποτελεσματικη παρουσίαση των δεδομένων ( π.χ. με τη χρήση διαφόρων τύπων γραφημάτων )

Η καλή γνώση ενός τέτοιου εργαλείου μπορεί να βοηθήσει σε ένα πλήθος πεδίων από τη λογιστική, τη στατιστική και την ανάλυση δεδομένων έως τη δημιουργία πλάνων εργασίας και ημερολογίων. Η ευχέρεια χειρισμού ενός τέτοιου εργαλείου βελτιωνεί την παραγωγικότητα των χρηστών τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο όσο και για απλές καθημερινές δραστηριότητες. Το Microsoft Excel είναι ένα από τα πιο γνωστά, ισχυρά και εύχρηστα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και καλύπτει όλα τα παραπάνω, ενώ προσφέρει πολλές επιπρόσθετες δυνατότητες έτσι ώστε να καλύψει εξειδικευμένες ανάγκες των χρηστών ( όπως η συνεργατική σύνταξη ενός εγγράφου και η διασύνδεση του εγγράφου με άλλες εφαρμογές αλλά και το Διαδίκτυο ) .

Διάρκεια

4 εβδομάδες

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να εγκαταστήσει στον υπολογιστή την τελευταία έκδοση του Microsoft Office 2013. Στο υλικό του μαθήματος παρέχονται αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης του προγράμματος ενώ αν ο εκπαιδευόμενος δεν διαθέτει το πρόγραμμα μπορεί να «κατεβάσει» τη δοκιμαστική έκδοση που προσφέρεται δωρεάν.

Μετά την  ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.