Διδάσκουσα: Τσιριτάκη Θέμις – Ειρήνη

Στόχος Μαθήματος

Η καλυτέρευση της απόδοσης και ανταγωνιστικότητας των εργαζομένων σε περιβάλλον γραφείου μέσα από την πρόσκτηση των σχετικών πληροφοριών. Επίσης η βελτίωση του επιπέδου των σχετιζόμενων με την εργασία γνώσεών τους στην αγγλική γλώσσα και ειδικότερα της ορολογίας. Τελικά, η αύξηση των πιθανοτήτων επίτευξης των στόχων της διεθνώς δραστηριοποιούμενης επιχείρησης.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

-Syllabus με αναλυτική παρουσίαση των προγραμματισμένων μαθημάτων. Βασικό εργαλείο για τη διδασκαλία της ύλης αποτελεί το επιλεγμένο βιβλίο και CD (συνοδευόμενο από ασκήσεις) το οποίο αποστέλλεται στους συμμετέχοντες με courier χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

-Επιλεγμένο υλικό από το διαδίκτυο με οδηγίες για τη χρήση του

-Κριτήριο αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν

-Προτεινόμενες επιπλέον ασκήσεις

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Η ενημέρωση των στελεχών που είναι επιφορτισμένα με τη γραμματειακή υποστήριξη επιχειρήσεων με δραστηριότητα στο διεθνή χώρο, με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία μέσα αλλά και έξω από αυτήν. Επίσης η εξοικείωσή τους με κώδικες συμπεριφοράς, τρόπους βελτίωσης των προσωπικών ικανοτήτων και απόδοσης, αποτελεσματικούς χειρισμούς αντιμετώπισης των λειτουργικών αναγκών, γνώση ορολογίας εν χρήσει.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

Διάρκεια σεμιναρίου: 10 εβδομάδες

1η εβδομάδα: Εισαγωγικά σχόλια/Παρατηρήσεις/Ενότητες Greeting Visitors, Helping Visitors, Qualities of a good employee και επεξεργασία του σχετικού λεξιλογίου
2η εβδομάδα: Phone calls, Answering the phone, Making Appointments- λεξιλόγιο
3η εβδομάδα: Office Routines, Company activities, Employment – λεξιλόγιο
4η εβδομάδα: Office schedules, Departments, λεξιλόγιο
5η εβδομάδα: Κριτήριο αξιολόγησης /Administrative Assistant – λεξιλόγιο
6η εβδομάδα: Business letters-λεξιλόγιο. Official letters-λεξιλόγιο. Writing invitations-λεξιλόγιο
7η εβδομάδα: Using computers, Word processing. The mail, Telecommunications- λεξιλόγιο�
8η εβδομάδα: Meetings, Conferences, Conference equipment. Meetings minutes– λεξιλόγιο
9η εβδομάδα: Making travel arrangements, Booking a hotel room, Travel preparations. Agendas – λεξιλόγιο
10η εβδομάδα: Κριτήριο αξιολόγησης

Περιλαμβάνονται ασκήσεις του βιβλίου ή και επιπλέον ασκήσεις, δυνατότητα προφορικής παρουσίασης μετά από ακουστική εξάσκηση και διαδικτυακό υλικό

 

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον. Πρόσβαση στο διαδίκτυο/επιθυμητή η σύνδεση με skype
-Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό Λεξικό
-Αγγλική Γραμματική επιπέδου Β1-Β2

Διάρκεια

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 2 μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.