Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις πάνω σε θέματα προγραμματισμού των εισροών και των εκροών των επιχειρήσεων καθώς και να γνωρίσουν τόσο τα εργαλεία διαχείρισής τους όσο και τον τρόπο πρακτικής εφαρμογής τους.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

1. Εισαγωγή στις Τ αμειακές Ροές

 • Στόχος κατάρτισης χρηματορροών (ταμειακού προϋπολογισμού).
 • Συχνότητα κατάρτισης χρηματορροών.
 • Σημαντικότητα της ρευστότητας για τις επιχειρήσεις

2. Κατάρτιση συνολικού προϋπολογισμού

 • Βήματα Κατάρτισης συνολικού προϋπολογισμού
 • Μετατροπή στοιχείων του προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση
 • Σχέση μεταξύ συνολικού προϋπολογισμού και ταμειακού προϋπολογισμού

3. Προϋπολογισμός εισροών

 • Εισπράξεις από πωλήσεις
 • Εισπράξεις από άλλες πηγές

4. Προϋπολογισμός εκροών

 • Πληρωμές σε προμηθευτές
  • Βέλτιστο ύψος παραγγελιών αποθεμάτων
 • Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
 • Πληρωμές για φόρους
 • Δανειακές υποχρεώσεις

5. Ταμειακά ανοίγματα / πλεονάσματα

 • Λήψη αποφάσεων για την κάλυψη ταμειακού ανοίγματος
 • Λήψη αποφάσεων για την εκμετάλλευση βραχυχρόνιων διαθεσίμων

6. Αριθμοδείκτες αξιολόγησης της ρευστότητας

 • Δείκτης Γενικής Ρευστότητας
 • Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας
 • Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας
 • Ταμειακός κύκλος

7. Κατάρτιση καταστάσεων ταμειακών ροών με τη χρήση λογιστικών καταστάσεων

 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
  • Άμεση – Έμμεση μέθοδος
 • Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
 • Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

 

Kάθε μία από τις ανωτέρω ενότητες θα συνοδεύεται από ασκήσεις και παραδείγματα

Τελική Εξέταση: Θα αναρτηθούν θέματα τελικής εξέτασης υπό μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία 4 ημερών για την υποβολή των απαντήσεων.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Το μάθημα έχει διττό προσανατολισμό. Απευθύνεται τόσο σε αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της διαδικασίας κατάρτισης ταμειακών προγραμμάτων λειτουργώντας εντός μιας επιχείρησης όσο και σε εκείνους που ως εξωτερικοί αναλυτές λογιστικών καταστάσεων θέλουν να αξιολογήσουν τη ρευστότητα μιας επιχείρησης.

Διάρκεια

3 μήνες (12 εβδομάδες)

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Για την παρακολούθησή του μαθήματος δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Ωστόσο βασικές έννοιες λογιστικής θα ήταν χρήσιμες στην παρακολούθησή του.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.