Διδάσκουσα: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΖΑΡΖΗ, PhD

Στόχος Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων γύρω από τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την ιδιαίτερη λογιστική αντιμετώπιση (καταγραφή, παρουσίαση και απεικόνιση) των θεμάτων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι λογιστικές διαδικασίες και η λογιστική αντιμετώπιση αναφορικά με τις διάφορες κατηγορίες εσόδων και εξόδων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τους ειδικούς όρους των ναυλοσυμφώνων, τις αγορές και πωλήσεις παγίων στοιχείων και τους διάφορους ιδιαίτερους λογαριασμούς που τηρούν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

 • Γενικές και ειδικές έννοιες της Λογιστικής και των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Λογιστικό σχέδιο
 • Οικονομικές καταστάσεις ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Λογιστική εσόδων εκμεταλλεύσεως: έσοδα από ναυλώσεις
 • Λογιστική εσόδων εκμεταλλεύσεως: έσοδα από χρονοναυλώσεις
 • Λογιστική εσόδων εκμεταλλεύσεως: έσοδα από ναύλους επιβατών, οχημάτων, εμπορευμάτων, φορτωτικές
 • Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως: έσοδα εστιατόριων, κυλικείων, καταστημάτων
 • Λογιστική εξόδων εκμεταλλεύσεως: αμοιβές και έξοδα πληρωμάτων
 • Λογιστική εξόδων εκμεταλλεύσεως: δεξαμενισμός πλοίων, επισκευές, συντηρήσεις, ασφάλιστρα
 • Λογιστική εξόδων εκμεταλλεύσεως: έξοδα κινήσεως πλοίου
 • Αγορά – ναυπήγηση – πώληση πλοίου

  Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

  Διάρκεια του μαθήματος: 4 μήνες.

  Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι σπουδαστές θα είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες και τις λογιστικές διαδικασίες που σχετίζονται με βασικά και ειδικά θέματα της δραστηριότητας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να είναι ικανοί να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων και να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.