Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Δρ. Δημήτρης Α. Τσουκνιδής, Λέκτορας Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση και η σε βάθος κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ναυτιλιακής χρηματοοικονομικής. Αυτά τα χαρακτηριστικά απορρέουν κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, από τη μεταβλητότητα, την κυκλικότητα και την εποχικότητα των ναύλων και των τιμών των πλοίων, και άρα των ταμειακών ροών των ναυτιλιακών επενδύσεων. Ταυτόχρονα οι ναυτιλιακές επενδύσεις είναι κατά παράδοση μεγαλύτερες σε απαιτούμενα κεφάλαια και ενέχουν υψηλότερη αβεβαιότητα σε σχέση με τις γενικές επιχειρηματικές επενδύσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ναυτιλιακός κλάδος είναι εντάσεως κεφαλαίου και χαρακτηρίζεται από υψηλό λειτουργικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Οι τίτλοι εργασιακών θέσεων που σχετίζονται με τις γνώσεις που παρέχει αυτό το σεμινάριο είναι: Credit Officer in Shipping, Shipping Finance Analyst, Μaritime Economist, Risk Manager, Ship Broker, Financial Services Consultant κ.α.

Αντικείμενο

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου θα εστιάσει στην ανάλυση των διαφορετικών τρόπων ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο περιλαμβάνει μία σειρά από μελέτες περίπτωσης (case studies) των παραδοσιακών αλλά και των μοντέρνων τρόπων χρηματοδότησης ναυτιλιακών επενδύσεων. Για παράδειγμα, την εισαγωγή μίας ναυτιλιακής εταιρείας σε ένα χρηματιστήριο, την έκδοση ενός εταιρικού ναυτιλιακού ομολόγου και την αξιολόγηση ενός ναυτιλιακού τραπεζικού δανείου. Τέλος, η κατάρτιση ταμειακών ροών στη ναυτιλία και οι τρόποι αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου των ναυτιλιακών τραπεζικών δανείων θα αναλυθούν με τη χρήση παραδειγμάτων στο Εxcel. Τέλος, το σεμινάριο θα εξετάσει την τυπική κεφαλαιακή διάρθρωση μίας εισηγμένης ναυτιλιακής εταιρείας και το κόστος κεφαλαίου που αντιμετωπίζει ανάλογα με τους τρόπους χρηματοδότησης που επιλέγει.

Παραδοτέο Υλικό

Αναλυτικές ηλεκτρονικές σημειώσεις, case studies και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης προσβάσιμα διαμέσου της διαδικτυακής πλατφόρμας εκμάθησης. Για την τελική εξέταση του σεμιναρίου θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα οι αντίστοιχες ερωτήσεις και οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να δώσουν τις απαντήσεις τους διαμέσου της πλατφόρμας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.