Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Θωμάς Πουφινάς,  Λέκτορας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμο Θράκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα θέματα της θαλάσσιας ασφάλισης, καλύπτοντας όλο το εύρος των δραστηριοτήτων που την αφορούν, από τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλισης ως την αποζημίωση σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, αλλά ακόμα και την πρόληψη αυτής. Συμπεριλαμβάνει την ασφάλιση ζημιών των πλοίων, των φορτίων και των μεταφορών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τις ναυτικές ασφαλίσεις και ως εκ τούτου πραγματεύεται όλα τα σχετικά με αυτές θέματα ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πλήρως τις πτυχές των ασφαλίσεων αυτών, τις συσχετίσεις τους και τον τρόπο λειτουργίας τους. Για να επιτευχθεί η έκθεση στο σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τις θαλάσσιες ασφαλίσεις, στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

  1. Εισαγωγή στην ιδιωτική ασφάλιση και στο δίκαιο που τη διέπει.
  2. Βασικές αρχές ναυτικών ασφαλίσεων.
  3. Φορείς θαλάσσιας ασφάλισης.
  4. Θαλάσσιοι κίνδυνοι και τύποι ναυτικής ασφάλισης.
  5. Ανάλυση των τύπων ναυτικής ασφάλισης (φορτίου, πλοίων, P&I, κ.λπ.).
  6. Προϋποθέσεις και εγγυήσεις.
  7. Διαχείριση αποζημιώσεων.
  8. Αντασφάλιση.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της θαλάσσιας ασφάλισης. Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του αναμένεται να έχουν γνώση των βασικών κατηγοριών ασφάλισης και πως αυτές αλληλεπιδρούν, ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν στα αντίστοιχα εργασιακά περιβάλλοντα. Το μάθημα εξετάζει την απαιτούμενη κάλυψη για κάθε είδος κινδύνου, εξηγώντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά του κλάδου θαλάσσιων μεταφορών.

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε:

– Νεοεισερχόμενους στη θαλάσσια ασφάλιση, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια συνολική γνώση της.

– Εκείνους που μπορεί να έχουν ευρεία γνώση σε κάποιους τομείς της θαλάσσιας ασφάλισης και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και σε άλλες κατηγορίες θαλάσσιων κινδύνων.

– Όσους ασχολούνται με αντασφάλιση και επιθυμούν να κατανοήσουν τις πτυχές της θαλάσσιας ασφάλισης.

– Εκείνους που απασχολούνται σε τομείς σχετικούς με τη ναυτιλία, για τους οποίους η θαλάσσια ασφάλιση συνιστά ένα σημαντικό παράγοντα για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

– Όσους ασκούν νομική ή χρηματοοικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να εμβαθύνουν τη γνώση του αντικειμένου της θαλάσσιας ασφάλισης.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το μάθημα δεν έχει ιδιαίτερα προαπαιτούμενα καθώς καλύπτει το σύνολο των σχετικών θεμάτων. Ως αποτέλεσμα μπορεί να παρακολουθηθεί από μεγάλο εύρος συμμετεχόντων με κοινό χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον για τις ναυτικές ασφαλίσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.