Μυστικά για την επιτυχή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

Πρόγραμμα:

Λογιστική με έμφαση στη Φορολογία

Διάρκεια: 1 Μήνες (16 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 0.64

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 90 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 60 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 70 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 1 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Σ. Αναγνωστοπούλου
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: κος Παπαδάκης Ανδρέας (CFE, CRMA) Φοροτεχνικός-Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Τα έντυπα που συνυποβάλλονται µε δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε την υποβολή αυτών.

 1. ∆ικαιολογητικά έγγραφα – Βεβαιώσεις που απαιτούνται για την αναγνώριση απαλλαγών από το Φόρο Εισοδήµατος.
 2. ∆ικαιολογητικά έγγραφα – βεβαιώσεις που απαιτούνται για την απόδειξη των προστατευοµένων µελών και της οικογενειακής κατάστασης γενικότερα.
 3. ∆ικαιολογητικά – Βεβαιώσεις που υποβάλλονται για να αναγνωρισθούν οι προϋποθέσεις µείωσης του Φόρου Εισοδήµατος.
 4. ∆απάνη για εγκατάσταση φυσικού αερίου-φωτοβολταικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης κτλ
 5. ∆απάνη για δεξιώσεις γάµων –κέντρα διασκέδασης –γυµναστήρια –υδραυλικούς κτλ
 6. Η εφάπαξ δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά λόγω αναπηρίας
 7. ∆ικαιολογητικά δαπανών που υποβάλλονται σε ασφαλιστικά ταµεία, επιχειρήσεις κτλ
 8. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται για να τύχουν οι φορολογούµενοι έκπτωσης από το εισόδηµά τους από ακίνητα.
 9. ∆ικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που προσκοµίζουν όσοι ασκούν ατοµική επιχείρηση εφόσον υπάρχει υποχρέωση.
 10. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους αγρότες για να τύχουν των εκπτώσεων από το καθαρό γεωργικό τους εισόδηµα που προσδιορίζεται µε αντικειµενικά κριτήρια.
 11. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απόδειξη τεκµαρτής δαπάνης καθώς και για την κάλυψη αυτής.
 12. Λοιπά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις και τρόπος υποβολής τους.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΝ

Φορολογικός οδηγός φυσικών προσώπων

(Πίνακας 1, Πίνακας 2, Πίνακας 4, Πίνακας 5, Πίνακας 7, Πίνακας 8)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Ρυθµίσεις ορισµένων φορολογικών θεµάτων βάση της ΠΟΛ 1300/09,1065/09,1066/09,1057/09, & 1039/09

 1. ∆ωρεές στο εξωτερικό
 2. ∆απάνες δικηγόρων και παροχή νοµικών υπηρεσιών
 3. Έξοδα ιατρικής περίθαλψης
 4. Έξοδα νοσηλείων
 5. Απαλλαγές φόρου εισοδήµατος των υπαλλήλων εξωτερικού που υπηρετούν στην αλλοδαπή
 6. Αφορά τα µέλη των πρώην  Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων «Σ.ΕΠ.» που έχουν κάνει διακοπή εργασιών για την δραστηριότητα εκµετάλλευσης λεωφορείου
 7. Καθορισµός µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους ασφαλιστικού συµβούλου και συν- τονιστή ασφαλιστικών συµβούλων, που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ.
 8. Αποφυγή διπλής φορολογίας
 9. Οι φορολογικές δηλώσεις είναι απόρρητα έγγραφα
 10. Φορολόγησης  στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
 11. Απαλλαγή τόκων Εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου
 12. Φορολογία τόκων Εντόκων γραµµατίων σε µόνιµους κατοίκους εξωτερικού
 13. Παρακράτηση φόρου επί µερισµάτων όταν διανέµονται µετοχές αντί µετρητών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Λάθη και Μερικές από τις απορίες –ερωτήσεις που υποβάλλουν οι φορολογούµενοι στις εφορίες καθώς και βασικοί κωδικοί που θα πρέπει να προσέξουµε.

 1. Τι πρέπει να προσέχουµε
 2. Συµπλήρωση πίνακα Α’ εντύπου Ε3

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 90€ (εφάπαξ)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 60€ (εφάπαξ)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 70€ (εφάπαξ)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64