Διδάσκων: Γ.Κόντος, τ.Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου Alpha Bank

 • Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στο Πλαίσιο Αρχών
 • Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (ΚΛΣΤ) – Οι μεταβατικοί λογαριασμοί
 • Λογιστική συναλλάγματος

Αναλύονται ειδικότερα οι μέθοδοι τήρησης των λογαριασμών συναλλάγματος, οι τιμές που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια πράξεων σε συνάλλαγμα, ο χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν καθώς και η ενσωμάτωση των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού.

 • Εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά μέσα

Γίνεται εκτενής ανάλυση βασικών εννοιών όπως του χρηματοοικονομικού μέσου, του ιστορικού κόστους, της εύλογης αξίας (fair-value), του πραγματικού επιτοκίου κ.λπ. Αναπτύσσονται οι αρχές αναγνώρισης και διακοπής αναγνώρισης των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και οι μέθοδοι αποτίμησής τους.

 • Χορηγήσεις

Αναπτύσσεται σε βάθος η βασική αυτή εργασία των τραπεζών και συναφή αντικείμενα όπως ο εκτοκισμός, η εξυπηρέτηση και ο έλεγχος απομείωσης (impairment test).

 • Leasing, Leaseback και Factoring

Αναλύονται με λεπτομέρεια τα σύγχρονα αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία, η προέλευσή τους στα πλαίσια προστασίας του δανειστή καθώς και ο λογιστικός τους χειρισμός.

 • Ομόλογα

Αναλύονται έννοιες όπως η απόδοση μέχρι τη λήξη (yield-to-maturity), premium και discount, αποκοπή τοκομεριδίων (stripping) κ.λπ.

 • Καταθέσεις, repos, ομολογιακά δάνεια

Αναλύονται με σαφήνεια οι παραδοσιακές καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι άντλησης κεφαλαίων από τις Τράπεζες.

 • Λογαριασμοί αποτελεσμάτων
 • Λογαριασμοί τάξεως
 • Οικονομικές καταστάσεις των Τραπεζών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.