Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Αλεξάκης Χρήστος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Στόχος μαθήματος:

Το μάθημα εξετάζει τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας ως εταιρία, δηλαδή ως ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό που λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες ικανοποιούν τα αιτήματα των ιδιοκτητών-μετόχων του. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες οι οποίες είναι χρήσιμες για την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση στο χώρο της υγείας.

Η πρώτη ενότητα είναι η λογιστική παρακολούθηση, η δεύτερη ενότητα είναι η χρηματοοικονομική διαχείριση και η τρίτη ενότητα  οι  επενδυτικές αποφάσεις. Η χρηματοοικονομική λογιστική τηρείται από τις επιχειρήσεις με σκοπό την ενημέρωση της διοίκησης της επιχείρησης όσο και άλλων πιθανών ενδιαφερομένων.

Η χρηματοοικονομική λογιστική αποτυπώνει τα οικονομικά γεγονότα αλλά αποτελεί και τη βάση για την ανάλυση της επίδοσης των επιχειρήσεων. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι βασικές λογιστικές καταστάσεις εταιρών υγείας, η μέθοδος παρακολούθησης των λογιστικών γεγονότων και τέλος η ανάλυση της επίδοσης των εταιρών υγείας. Η χρηματοοικονομική διαχείριση ταυτίζεται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και κερδοφόρα πρέπει να έχει σχέδιο χρηματοοικονομικού προγραμματισμού.

Ο   χρηματοοικονομικός προγραμματισμός περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η επιχείρηση, προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στόχους της. Ουσιαστικά αποτελεί ένα σχέδιο δράσης της επιχείρησης, που βασίζεται κυρίως σε προβλέψεις, και που με βάση αυτό η επιχείρηση   είναι σε θέση να λειτουργήσει ομαλά και αποτελεσματικά. Αναλυτικά στην ενότητα αυτή θα παρουσιασθούν η ανάλυση του νεκρού σημείου η πολιτική των κεφαλαίων κίνησης, η πιστωτική πολιτική, η διαχείριση των   αποθεμάτων, ο ταμειακός  προγραμματισμός, η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Οι επενδυτικές αποφάσεις τέλος, είναι εκείνες που οδηγούν τα κεφάλαια στις άριστες δυνατές χρήσεις δημιουργώντας ιδιωτικό αλλά και κοινωνικό πλεόνασμα. Στο πλαίσιο αυτό θα εξηγηθεί η χρονική αξία του χρήματος και τα επενδυτικά κριτήρια.

Κύριο στόχο του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη όλων των πιο πάνω θεμάτων με εφαρμογές αποκλειστικά στο χώρο της υγείας.

Αντικείμενο – Παραδοτέο υλικό

Ενότητα 1

Οι βασικές λογιστικές καταστάσεις στο χώρο της υγείας, ισολογισμός, κατάσταση αποτελέσματος, ημερολόγιο και ημερολογιακές εγγραφές, κατάρτιση προϋπολογισμού στο χώρο της υγείας, ανάλυση της επίδοσης των επιχειρήσεων στο χώρο της υγείας με χρήση δεικτών.

Ενότητα 2

Ανάλυση νεκρού σημείου, διαχείριση κεφαλαίων κίνησης, διαχείριση πιστώσεων, διαχείριση αποθεμάτων. ταμειακός προγραμματισμός.

Ενότητα 3

Χρονική   αξία του χρήματος, παρούσα και μελλοντική αξία, κριτήρια επενδύσεων στο χώρο της υγείας, εσωτερικός συντελεστής απόδοσης, καθαρή παρούσα αξία, αλλά κριτήρια.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Στη σημερινή εποχή επιβιώνουν εκείνοι που παίρνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις και ασκούν αποτελεσματική διοίκηση. Το μάθημα απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους με το χώρο της υγείας σε ιδιωτικό ή δημόσιο επίπεδο και τους δίνει τα απαραίτητα εργαλεία να μπορούν να καταλαβαίνουν το οικονομικό αποτέλεσμα των αποφάσεων τους. Το μάθημα αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διοίκηση κέντρων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας, ιδιωτών ιατρών, αλλά και όλων που υπηρετούν το χώρο της υγείας λειτουργώντας μεταξύ άλλων φαρμακεία, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα φυσιοθεραπείας, διαγνωστικά κέντρα, ή ιδιωτικά ιατρεία.

Διάρκεια

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 4 μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.