Λογιστική για Νομικούς

Πρόγραμμα:

Λογιστική για Νομικούς με έμφαση στη Λογιστική Επιχειρηματικών Συνενώσεων

Διάρκεια: 2 Μήνες (24 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 0.96

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 240 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 170 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 200 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 2 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Σ. Αναγνωστοπούλου
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: κος Παπαδάκης Ανδρέας (CFE, CRMA) Φοροτεχνικός-Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Οι βασικές γνώσεις της λογιστικής αποτελούν σήμερα απαραίτητο εργαλείο του σύγχρονου νομικού. Στόχος μας είναι οι νομικοί σύμβουλοι να γνωρίσουν τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και την ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων από την πλευρά των ενδιαφερομένων μερών που τις χρησιμοποιούν αλλά και με ποιες αρχές τις καταρτίζουν οι λογιστές.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πληροφορίες που αντλεί ο νομικός σύμβουλος από τις οικονομικές καταστάσεις μίας επιχείρησης.

Η ανάλυση των σχετικών θεμάτων γίνεται αφ’ ενός από την θεωρητική τους πλευρά αφ’ εταίρου με παραδείγματα πραγματικών Ελληνικών επιχειρήσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 • Έννοια και σκοπός της Λογιστικής
 • Σκοπός των οικονομικών μονάδων-επιχειρήσεων
 • Συγγενείς κλάδοι
 • Ομάδες χρηστών και ενδιαφερομένων για τις οικονομικές πληροφορίες
 • Κατάταξη οικονομικών μονάδων
 • Κατηγοριοποίηση της Λογιστικής
 • Διαδικασία σύστασης ατομικής επιχείρησης
 • Διαδικασία ίδρυσης προσωπικής εταιρίας (Ο. Ε. ή Ε. Ε.)
 • Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε.
 • Διαδικασία σύστασης Α.Ε.
 • Διαχειριστική χρήση
 • Απογραφή
 • Αποτίμηση στοιχείων απογραφής
 • Ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσης
 • Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων

ΠΛΑΙΣΙΟ     ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ    ΚΑΙ     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ     ΤΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Σκοπός και Καθεστώς – Πεδίο Εφαρμογής
 • Χρήστες και Ανάγκες Πληροφόρησής τους
 • ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • Χρηματοοικονομική Θέση, Απόδοση και Μεταβολές στη Χρηματοοικονομική Θέση
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
 • Λογιστική Αρχή της Πραγματοποίησης
 • Βιώσιμη Συνέχιση της Δραστηριότητας
 • ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • Κατανοητότητα, Συνάφεια, Σπουδαιότητα, Αξιοπιστία, Πιστή Παρουσίαση
 • Ουσία Πάνω από τον Τύπο, Ουδετερότητα,  Σύνεση,  Πληρότητα, Συγκρισιμότητα, Περιορισμοί στις Συναφείς και Αξιόπιστες Πληροφορίες
 • Εγκαιρότητα
 • Ισορροπία μεταξύ Οφέλους και Κόστους
 • Ισορροπία μεταξύ Ποιοτικών Χαρακτηριστικών
 • Ακριβοδίκαιη Εικόνα/Εύλογη Παρουσίαση

 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Διαφορές μεταξύ Κόστους-Δαπάνης – Εξόδων

Διακρίσεις Εξόδων

Διάκριση των Εσόδων

Διάκριση Κόστους

Ζημία

Προβλέψεις

Έννοια επιχειρηματικής Περιουσίας

Η έννοια του Κεφαλαίου Κίνησης

Μετρητά – Μετρητά Ισοδύναμα

Ταμειακές ροές

Οικονομικές δραστηριότητες της Επιχείρησης

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Πράξεις και Στοιχεία που υποβάλλονται σε Δημοσιότητα
 • Τρόπος πραγματοποίησης της Δημοσιότητας
 • Δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων
 • Έννομες συνέπειες παραβίασης των διατάξεων σχετικές με τις οικονομικές καταστάσεις

ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

 • Ποιες οι προϋποθέσεις για την κατάταξη ενός στοιχείου ενεργητικού στον Ισολογισμό
 • Διάκριση Παγίου και Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
 • Πότε εμφανίζεται η Φήμη και Πελατεία στον Ισολογισμό
 • Η σχέση Λογιστικής και Χρηματιστηριακής Αξίας του Μ.Κ.
 • Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις για την κατάταξη ενός στοιχείου στο Παθητικό του Ισολογισμού
 • Διάκριση μεταξύ Iδίων και Ξένων Κεφαλαίων
 • Κατηγορίες Αποθεματικών
 • Πως διανέμουν οι Επιχειρήσεις τα Κέρδη τους
 • Προβλέψεις για έκτακτους Κινδύνους και έξοδα
 • Εκκρεμείς και Λοιπές ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ερμηνεύοντας τα Αποτελέσματα Χρήσης
 • Συστατικά στοιχεία του Κόστους
 • Ερμηνεύοντας τις Ταμειακές Ροές
 • Πώς το Προσάρτημα βοηθά την Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
 • Παραδείγματα και  Ασκήσεις

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 240€ (140+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 170€ (εφάπαξ)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 200€ (εφάπαξ)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64