Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις σε θέματα κοστολόγησης καθώς και τον τρόπο που αυτή εξειδικεύεται και εφαρμόζεται πρακτικά στο χώρο των ξενοδοχείων.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

1. Εισαγωγή στη Λογιστική Κόστους

 • Βασικές έννοιες κοστολόγησης
 • Διακρίσεις του κόστους: Σταθερό- Μεταβλητό, Άμεσο – Έμμεσο

2. Κοστολογική διαδικασία σε ξενοδοχειακές μονάδες

 • Διαχείριση και Κόστος Τροφίμων και Ποτών- Αποτίμηση Αποθεμάτων
 • Συγκέντρωση κόστους σε τμήματα
 • Επανεπιμερισμός Κόστους τμημάτων
 • Υπολογισμός του κόστους δωματίων – γευμάτων

3. Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing)

 • Μεθοδολογία ABC
 • Ορισμός δραστηριοτήτων (activities)
 • Είδη δραστηριοτήτων
 • Ορισμών οδηγών κόστους (cost drivers)
 • Υπολογισμός κόστους κοστολογικών αντικειμένων

4. Ανάλυση σημείου εξίσωσης συνολικών εσόδων και εξόδων (Ανάλυση Νεκρού σημείου)

 • Μεθοδολογία υπολογισμού σημείου εξίσωσης μονάδες και σε €
 • Ανάλυση Κόστους – Όγκου – Κέρδους
 • Υπολογισμός ύψους πωλήσεων για την επίτευξη κέρδους (προ και μετά φόρων)

5. Λήψη αποφάσεων στο Βραχυπρόθεσμο Διάστημα

 • Απόφαση κατάργησης υπηρεσίας
 • Χρήση συντελεστών που είναι σε στενότητα

6. Πρότυπη κοστολόγηση

 • Βασικές έννοιες πρότυπης κοστολόγησης και εφαρμογή της στο χώρο των ξενοδοχείων

7. Δείκτες Αξιολόγησης Ξενοδοχείων

 • Αριθμοδείκτες  παρακολούθησης  του  κόστους  σε  ξενοδοχεία  (π..χ  Κόστος  εργασίας/Σύνολο Εσόδων)
 • Αριθμοδείκτες αξιολόγησης της αποδοτικότητας σε ξενοδοχεία (π.χ. Συνολικά Έσοδα/Συνολικό Αριθμό δωματίων)

8. Μέθοδοι τιμολόγησης βάσει κόστους

 • Προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach)
 • Τιμολόγηση δίκλινων και μονόκλινων δωματίων
 • Yield management

Τελική Εξέταση: Θα αναρτηθούν θέματα τελικής εξέτασης υπό μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία 4 ημερών για την υποβολή των απαντήσεων.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Το μάθημα απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις κοστολόγησης στο χώρο των υπηρεσιών και ειδικότερα τον ξενοδοχειακό τομέα ο οποίος παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε θέματα κοστολόγησης σε σχέση με περιβάλλοντα βιομηχανικής παραγωγής.

Διάρκεια

3 μήνες (12 εβδομάδες)

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Για την παρακολούθησή του μαθήματος δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Ωστόσο βασικές έννοιες λογιστικής και κοστολόγησης θα ήταν χρήσιμες στην παρακολούθησή του.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.