Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Αλεξάκης Χρήστος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Στόχος μαθήματος:

Το μάθημα εξετάζει την Ισλαμική προσέγγιση στην μοντέρνα τραπεζική και  χρηματοοικονομική. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας που λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο της Σαρία και είναι γνωστός ως Ισλαμική Τραπεζική αναμφίβολα μεγεθύνεται με εντυπωσιακό ρυθμό κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης ευαισθησίας των Μουσουλμάνων λόγω των παγκόσμιων γεωπολιτικών γεγονότων, της γοητεία των κοινωνικών και ηθικών πτυχών της Ισλαμικής Χρηματοοικονομικής, καθώς και των προσπαθειών των πολυεθνικών τραπεζών για  διαφοροποίηση και δημιουργία νέων μεθόδων εντοπισμού «αδρανών» κεφαλαίων και απόκτησης νέων πελατών. Εκείνο, που πιθανότατα ήταν ο καταλύτης και επέτρεψε στην Ισλαμική Χρηματοοικονομική να κερδίσει δημοσιότητα από τα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως και να φτάσει στο σημείο να μετατραπεί από κρυφό μυστικό σε κάτι το πασίγνωστο, είναι η δυνατότητες της ως «το» εναλλακτικό οικονομικό σύστημα. Στη πρώτη ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στο Ισλάμ με βάση την ιστορία τη πίστη και τις πηγές της Ισλαμικής πίστης. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τις βασικές αρχές της Ισλαμικής χρηματοοικονομικής, τα απαγορευμένα και τα επιτρεπτά επενδυτικά προϊόντα και μέσα. Στην Τρίτη ενότητα παρουσιάζεται το κανονιστικό νομικό και λογιστικό πλαίσιο στην ισλαμική τραπεζική. Τέλος, sτην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται οι ισλαμικές αγορές και οργανισμοί

Αντικείμενο – Παραδοτέο υλικό

Ενότητα 1

Ορισμός της Ισλαμικής χρηματοοικονομικής, ισλαμική ιστορία, ο Προφήτης Μωάμεθ, η Ισλαμική πίστη, Σαρία, Muamalat και Ibadet, το Κοράνι εισαγωγή και περιεχόμενο, Sunnah και Ahadith.

Ενότητα 2

Η απαγόρευση του RIBA, πηγές απαγόρευσης, χρηματοδότηση και χρέος, η απαγόρευση του GHARAR, καταμερισμός κινδύνου, επιτρεπτά χρηματοοικονομικά εργαλεία, πωλήσεις με τιμές άνω του κόστους, μερίσματα στην  Ισλαμική χρηματοοικονομική, μετοχικές συμμετοχές MUSHARAKA, χρηματοδοτική μίσθωση IJARAH, πιστοποιητικά επενδύσεων SUKUK,  άλλα επιτρεπτά επενδυτικά μέσα και φίλτρα, διαχείριση ρευστών διαθεσίμων – χρηματοδότηση έργου και Ισλαμικές λύσεις, διαχείριση κινδύνων στην Ισλαμική τραπεζική

Ενότητα 3

Κανονιστικό νομικό και λογιστικό πλαίσιο, Το εποπτικό συμβούλιο της Σαρία, Ισλαμικό Συμβούλιο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, κεφαλαιακή επάρκεια, επενδυτικοί Λογαριασμοί μερισμάτων και  κερδών, οργανισμοί αξιολογήσεων, νομικό πλαίσιο (Σουνιτικές σχολές και Σιιτικές Σχολές), ΟΛΕΙΧΙ στόχοι  δομή και δραστηριότητες, οικονομικές καταστάσεις, αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, λογιστική διαχείριση του Zakah , προβλέψεις και αποθεματικά.

Ενότητα 4

Ισλαμικές αγορές και Οργανισμοί, ανάπτυξη της Ισλαμικής τραπεζικής, μορφές Ισλαμικών τραπεζών, Ισλαμικά παράθυρα, Ισλαμικές επενδυτικές τράπεζες, Ισλαμικά κεφάλαια,  Ισλαμικός δείκτης αγοράς Dow Jones, Ισλαμικά ασφαλιστικά ιδρύματα και εταιρίες υποθηκών, οι κύριες Ισλαμικές αγορές ( ΙΡΑΝ, ΣΟΥΔΑΝ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΜΑΛΑΙΣΙΑ, ΜΠΑΧΡΕΪΝ), η Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης (σκοπός, λειτουργίες, τρόποι χρηματοδότησης έργων, μελλοντικές προκλήσεις.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ισλαμικής Χρηματοοικονομικής κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών είναι, χωρίς αμφιβολία, πολύ εντυπωσιακός. Ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου, εκτιμάται πάνω από 15% ανά έτος. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός χωρών που κατοικείται κατά πλειοψηφία ή μειοψηφία από Μουσουλμανικό πληθυσμό. Ο αριθμός των Μουσουλμάνων, εκτιμάται σε περίπου 23 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού. Συνεπώς, η Ισλαμική Τραπεζική και χρηματοοικονομική είναι μια σημαντική αγορά και η γνώση της είναι σημαντική για της παγκόσμιες τραπεζικές και γενικότερα χρηματοοικονομικές εργασίες.

Διάρκεια

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 2 μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.