Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP

Πρόγραμμα:

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP

Διάρκεια: 1 Μήνες (25 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 1

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 250 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 170 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 200 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 1 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ.Εμίρης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Δημήτριος Εμίρης, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Το μάθημα «Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP» εισάγει στις αρχές σχεδιασμού, μοντελοποίησης και ανάπτυξης λειτουργικών διεργασιών στη σύγχρονη επιχείρηση. Οι επιχειρησιακές διεργασίες (business processes) αντικατοπτρίζουν τον τρόπο και τη μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών στα διάφορα τμήματα μίας επιχείρησης, και παράλληλα, τη ροή των πληροφοριών που δημιουργούνται ή ανακτώνται κατά τη λειτουργία. Η ενοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών αποτελεί κομβικό στόχο, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο κρίσιμων απόψεων λειτουργίας μίας εταιρείας, όπως η τρέχουσα και η προβλεπόμενη ζήτηση, οι δυνατότητες και ο προγραμματισμός παραγωγής, η διαχείριση και αποθήκευση υλικών και προϊόντων, η υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών, η οικονομική διαχείριση, η διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, κλπ. Στο σύγχρονο, πολύπλοκο περιβάλλον λειτορυγίας των επιχείρήσεων, τόσο η μοντελοποίηση όσο και η ενοποίηση των διεργασιών, υλοποιείται μέσα από πληροφοριακάσυστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (EnterpriseResource Planning – ERP), εκ των οποίων το SAP είναι ίσως το δημοφιλέστερο παγκοσμίως καθώς χρησιμοποιείται από χιλιάδες επιχειρήσεις, ενώ και στην Ελλάδα οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το SAP. Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα, παρουσιάζονται: (i) οι αρχές μοντελοποίησης και ανάπτυξης επιχειρησιακών διεργασιών, (ii) οι αρχές και η αρχιτεκτονική λειτουργίας συστημάτων ERP, (iii) το περιβάλλον λειτουργίας του συστήματος SAP, και (iv) οι βασικοί μηχανισμοί και τρόποι με τους οποίους το σύστημα SAP διαχειρίζεται τις επιχειρησιακές διεργασίες. Σε όλη την έκταση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαρκή σύνδεση και πρόσβαση στην πλατφόρμα SAP ώστε να μπορούν να εμπεδώνουν το υλικό διδασκαλίας και να εξοικειωθούν με το περιβάλλον λειτουργίας.

1. Εισαγωγή στις Επιχειρησιακές Διεργασίες:
Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση και Ανάπτυξη – Διεργασίες Τμημάτων – Ενοποίηση Διεργασιών
2. Εισαγωγή στα Συστήματα ERP:
Χαρακτηριστικά και Εξέλιξη – Βασικές Λειτουργίες Συστημάτων ERP – Υποσυστήματα – Ροή Εμπορευμάτων – Ροή Χρήματος – Μελέτες Περίπτωσης
3. Το ERP Σύστημα SAP:
Δομή του Συστήματος – Αρχιτεκτονική – Χαρακτηριστικά – Περιβάλλον Λειτουργίας – Master Data – Νέες Τεχνολογίες – Εξελίξεις
4. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών στο SAP:
Ενοποίηση Διεργασιών – Βασικές Λειτουργίες – Πλοήγηση – Αναζήτηση – Επιχειρηματική Ευφυΐα

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

  • Αναλυτικά video χρήσης του προγράμματος με αφήγηση και φωνητικό σχολιασμό
  • Οπτικοακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει τις διαφάνειες παράλληλα με επεξηγηματικό φωνητικό σχολιασμό

Το τελικό διαγώνισμα είναι δομημένο με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

Το μάθημα εκτείνεται σε τέσσερις (4) διδακτικές εβδομάδες. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι το ακόλουθο:

  • 1η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 1
  • 2η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2
  • 3η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 3
  • 4η Εβδομάδα:  ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Το παρόν μάθημα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε από τα μαθήματα που αφορούν σε εφαρμογές του SAP, για τα οποία απαιτείται η κάλυψη βασικών εννοιών, λειτουργιών και ορολογίας. Το μάθημα αυτό καλύπτει αυτές τις ανάγκες και απαιτείται η παρακολούθησή του μόνο μία φορά. Το σύστημα SAP χρησιμοποιείται παγκοσμίως (και στην Ελλάδα) από την πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων και επομένως, η γνώση του συστήματος αποτελεί σημαντικό εφόδιο στην αγορά εργασίας.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Επίσης είναι διαθέσιμος μεγάλος αριθμός αναλυτικών video χρήσης του προγράμματος με αφήγηση και φωνητικό σχολιασμό τα οποία δεν μπορεί ο συμμετέχοντας να αποθηκεύσει αλλά να παρακολουθεί on line συνδεδεμένος με την πλατφόρμα όσες φορές το επιθυμεί. Σε όλη την έκταση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαρκή σύνδεση και πρόσβαση στην πλατφόρμα SAP ώστε να μπορούν να εμπεδώνουν το υλικό διδασκαλίας, να αναπτύσσουν σενάρια, να εξασκούνται στη χρήση και να εκπονούν τη συνολική εργασία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

Σημείωση: Τo SAP GUI 7.40 δεν υποστηρίζει τα Windows XP, συνεπώς η εγκατάσταση του λογισμικού SAP δεν είναι εφικτή σε υπολογιστές με λειτουργικό Windows XP.

Παραθέτουμε τα ελάχιστα προαπαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά (υπολογιστή και σύνδεσης internet) για να είναι εφικτή η εγκατάσταση του λογισμικού sap:

Επεξεργαστής από Intel i3 και νεότερος , ταχύτερος ή αντίστοιχος AMD
Μνήμη 4 GB RAM και μεγαλύτερη
Δίσκος 400 – 500 MB (αναλόγως με το τι θα εγκατασταθεί)
Ταχύτητα σύνδεσης Ιντερνετ 2 MBps και μεγαλύτερη
Antivirus

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 170€ (εφάπαξ)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 200€ (εφάπαξ)€

Διευκρινήσεις αναφορικά με την καταβολή των διδάκτρων στα σεμινάρια SAP

Για την παρακολούθηση του 3μηνου σεμιναρίου 14.2 Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσετε το μηνιαίο σεμινάριο 14.1 Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP
Για την παρακολούθηση του 3μηνου σεμιναρίου 14.3 Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσετε το σεμινάριο 14.2 Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP (συνεπώς και το 14.1 Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP)

Τα δίδακτρα του μαθήματος 14.1 χωρίς έκπτωση είναι 250€, με την έκπτωση Νο1: 170€ και με την έκπτωση Νο2: 200€. Το μηνιαίο είναι ανεξάρτητο μάθημα επομένως μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει και μεμονωμένα χωρίς απαραίτητα να συνεχίσει στα επόμενα 14.2, 14.3 ή και όποια άλλα σεμινάρια SAP προστεθούν στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος στο μέλλον.

Τα 3μηνα σεμινάρια έχουν δίδακτρα με την έκπτωση Νο2: 400€ (που την δικαιούνται όλοι δεδομένου ότι θα έχουν παρακολουθήσει υποχρεωτικά τουλάχιστον το 14.1) ή με την Έκπτωση Νο1: 330€.

Ουσιαστικά για όλους τους συμμετέχοντες των 3μηνων σεμιναρίων SAP ισχύει τουλάχιστον η έκπτωση Νο2 δεδομένου ότι όλοι πρέπει να παρακολουθήσουν το 14.1 για να παρακολουθήσουν κάποιο επόμενο. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος δεν δικαιούται άλλη έκπτωση, για να παρακολουθήσει και τα δύο σεμινάρια 14.1 και 14.2 θα πρέπει να πληρώσει συνολικά 600€ (200+400) και εάν επιθυμεί να παρακολουθήσει και άλλο 3μηνο σεμινάριο SAP αντίστοιχα άλλα 400€, ενώ δικαιούχοι της έκπτωσης Νο1: άνεργοι-πολύτεκνοι-ΑμεΑ-φοιτητές πτυχιούχοι ΠαΠει κτλ πληρώνουν για τα δύο σεμινάρια 500€ (170+330) και για το επόμενο 3μηνο σεμινάριο SAP 330€.

Για τους συμμετέχοντες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν 2 ή 3 σεμινάρια sap προτείνεται να επιλέξουν κατά τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής τα πρώτα δύο σεμινάρια 14.1 και 14.2, τα οποία σε κάθε περίοδο διεξάγονται σε άμεση συνέχεια. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πρέπει να επιλέξουν την έκπτωση ‘Εγγραφή σε τουλάχιστον 2 σεμινάρια μίας Περιόδου’ εκτός και δικαιούνται μεγαλύτερη έκπτωση (άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτ-πτυχ. Παν. Πειραιώς). Για την εγγραφή αρκεί η καταβολή των διδάκτρων για το 14.1 και με την ολοκλήρωσή του θα ζητηθεί η καταβολή της πρώτης δόσης διδάκτρων για το 14.2 (η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σε έως 3 δόσεις). Για όσους επιθυμούν συμμετοχή στο 14.3 θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση σε επόμενη περίοδο έναρξης νέων τμημάτων εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα 14.1 και 14.2.

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64