Υπεύθυνοι Σεμιναρίου: Κοκκινάκης Παναγιώτης, Μηχ/κος Ανάπτυξης Λογισμικού & Τσιάκαλου Αικατερίνη, Μηχ/κος Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Στόχος Σεμιναρίου

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Python. Μέσω αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοήσει βασικές αρχές της Python αλλά και να μπορεί να συντάσσει κάποια βασικά scripts

 

Παραδοτέο Υλικό

Το παραδοτέο υλικό θα αποτελείται από σημειώσεις και scripts με κώδικα καθώς και οδηγό χρήσης εργαλείου εκτέλεσης python scripts.

 

Εβδομάδα 1η: Εισαγωγή στην Python

 1. Αναγνωρίζοντας με μία ματιά την python
 2. Εγκατάσταση και χρήση Python στον υπολογιστή
 3. Το περιβάλλον της Python

 

Εβδομάδα 2η: Βασικά στοιχεία της Python

 1. Γράφοντας την πρώτη εφαρμογή σε Python
 2. Δυνατότητες Αποθήκευσης και Ανάκτησης δεδομένων
 3. Διαχείριση Δεδομένων

 

Εβδομάδα 3η: Συνεχίζοντας με την Python

 1. Επαναλαμβανόμενα tasks
 2. Διαχείριση λαθών
 3. Προσθέτοντας επιπλέον βιβλιοθήκες

 

Εβδομάδα 4η: Εκτελώντας κοινά tasks

 1. Χρήση μεταβλητών strings και λιστών
 2. Συλλέγοντας δεδομένα όλων των τύπων
 3. Δημιουργία και χρήση κλάσεων

 

Εβδομάδα 5η:  Εκτελώντας πιο πολύπλοκα tasks

 1. Αποθηκεύοντας δεδομένα σε αρχεία
 2. Στέλνοντας emails

 

Εβδομάδα 6η και 7η: Βέλτιστες πρακτικές

 1. Χρήσιμοι οδηγοί, εργαλεία και βιβλιοθήκες για Python
 2. Χρήση Python σε επαγγελματικό περιβάλλον
 3. Τελική εξέταση

 

Απαιτήσεις για το Σεμινάριο

Είναι αναγκαίες οι βασικές γνώσεις υπολογιστών καθώς και επιθυμητή η γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.