Υπεύθυνη Σεμιναρίου: Τσιάκαλου Αικατερίνη, Μηχ/κος Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Στόχος του Σεμιναρίου

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοήσει τι είναι ένα DWH, τις βασικές αρχές που το διέπουν αλλά και να δει πρακτικά παραδείγματα μέσω case studies σε συγκεκριμένες βιομηχανίες. Το συγκεκριμένο μάθημα βασίζεται στις τεχνικές δημιουργίας DWH του Kimball, μιας από τις δύο κύριες σχολές δημιουργίας DWH.

Το μάθημα δεν προορίζεται απαραίτητα για άτομα με γνώσεις προγραμματισμού.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το παραδοτέο υλικό θα αποτελείται από σημειώσεις, στις οποίες θα υπάρχουν αναλυτικά και τα case studies για πρακτική εφαρμογή. Θα υπάρχουν και ορισμένα test αλλά και ο σχεδιασμός ενός DWH σαν τελική εξέταση.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Εβδομάδα  1:  Εισαγωγή στο Data warehousing, Dimensional modeling και στo Business Intelligence

1.1   Οι δύο κόσμοι της καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων.

1.2   Οι στόχοι του Data warehousing και του Business Intelligence.

1.3   Εισαγωγή στο Dimensional modeling.

1.4   Εισαγωγή στην προσέγγιση Kimball για DW/BI αρχιτεκτονικές.

1.5   Εναλλακτικές προσεγγίσεις για DW/BI αρχιτεκτονικές.

1.6   Μύθοι σχετικά με το Dimensional modeling

1.7   Σύνοψη

 

Εβδομάδα  2:  Εισαγωγή στις Kimball τεχνικές για Dimensional Modeling

2.1 Βασικές αρχές.

2.2 Βασικές τεχνικές για δημιουργία Fact πινάκων.

2.3 Βασικές τεχνικές για δημιουργία Dimension πινάκων

2.4 Ανάλυση διαστάσεων.

2.4 Slowly Changing Dimensions.

2.5 Ιεραρχίες Διαστάσεων.

2.6 Προχωρημένες τεχνικές για Fact πίνακες.

2.7 Προχωρημένες τεχνικές για Dimension πίνακες.

2.8 Schemas για ειδικούς σκοπούς

Εβδομάδα  3: Πωλήσεις Retail

3.1 Σχεδιασμός διαστάσεων σε τέσσερα βήματα.

3.2 Retail Case Study.

3.3 Πίνακες διαστάσεων.

3.4 Κλειδιά σε πίνακες διαστάσεων και Fact.

3.5 Normalization.

3.6 Σύνοψη.

 

Εβδομάδα  4: Customer Relationship Management

4.1 Εισαγωγή στο CRM.

4.2 Xαρακτηριστικά της διάστασης των πελατών.

4.3 Πίνακες σύνδεσης διαστάσεων.

4.4 Περίπλοκη συμπεριφορά πελατών.

4.5 Προσεγγίσεις αναφορικά με τα δεδομένα πελατών.

4.6 Σύνοψη

 

Εβδομάδα  5: Ο κύκλος ζωής του Kimball DW/BI

5.1 Ο κύκλος  ζωής.

5.2 Ο κύκλος  ζωής στο τεχνολογικό πλαίσιο.

5.3 Ο κύκλος ζωής σε επίπεδο δεδομένων.

5.4 Ο κύκλος ζωής και οι εφαρμογές BI

5.5 Σύνοψη

 

Εβδομάδα  6: H διαδικασία και τα καθήκοντα του Dimensional Modeling

6.1  Διαδικασία Dimensional Modeling

6.2 Οργάνωση

6.3 Σχεδιασμός του Dimensional Modeling

6.4 Σύνοψη

 

Εβδομάδα 7: Υποσυστήματα και τεχνικές ΕΤL

7.1 Συγκέντρωση των απαιτήσεων

7.2 Τα 34 υποσυστήματα των ΕΤL

7.3 Εξαγωγή και εισαγωγή των δεδομένων στο Data warehouse

7.4 Καθαρισμός και συμμάζεμα των  δεδομένων

7.5 Προετοιμασία για παρουσίαση

7.6 Διαχείριση του ΕΤL περιβάλλοντος

7.7 Σύνοψη

 

Εβδομάδα 8: Big data analytics

8.1: Εισαγωγή στα Big Data

8.2 Προτεινόμενες καλύτερες πρακτικές για Big Data

8.3 Σύνοψη

Διάρκεια

2 μήνες

 Σκοπιμότητα Διεξαγωγής Σεμιναρίων

 Ο χρήστης με το πέρας του μαθήματος θα είναι σε θέση να κατανοεί τι είναι ένα  DWH αλλά και να είναι σε θέση να μπορεί  να σχεδιάσει και  να υλοποιήσει ένα DWH

Προαπαιτούμενα

Το μάθημα δεν προορίζεται απαραίτητα για άτομα με γνώσεις προγραμματισμού. Είναι εισαγωγικό μάθημα για μία πρώτη γνωριμία με τον κόσμο των Data Warehouses

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.