Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος : Σταϊκόπουλος Αναστάσιος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση όλων των ισχυουσών διατάξεων των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.), που εισήχθησαν με τον ν.4308/2014, παράλληλα και σε παράθεση με όλες τις βασικές σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους και λογιστικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί, προκειμένου ο συμμετέχων να αποκτήσει πλήρη γνώση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, το οποίο προδιαγράφει τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και εφαρμόζεται από 1.1.2015.

Με την ψήφιση του ν.4308/2014 συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στο ίδιο νομοθέτημα διατάξεις που άπτονται τόσο της φορολογίας (άρθρα 1-15, διατάξεις δηλαδή που αφορούν τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων και που αποτελούσαν αντικείμενο του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών), όσο και της λογιστικής (άρθρα 16-36, διατάξεις δηλαδή που περιλαμβάνονταν στην εμπορική νομοθεσία και σε νομοθετήματα σχετικά με τη λογιστική τυποποίηση π.χ. κ.ν.2190/1920, Π.Δ.1123/1980).

Η επιχειρούμενη, στα πλαίσια του παρόντος μαθήματος, συγκέντρωση και «κωδικοποίηση» των προαναφερθεισών διατάξεων και η αλληλοσυσχέτισή τους, παρέχουν επαρκές θεωρητικό υπόβαθρο, για όποιον επιθυμεί να κατανοήσει σε βάθος το αντικείμενο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, και δύνανται να αποτελέσουν τη βάση αναφοράς για την εύρεση της απαιτούμενης πληροφόρησης για κάθε σχετικό θέμα που μπορεί να ανακύψει.

Δεν Θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι σε πολλά σημεία των διατάξεων του ν.4308/2014 γίνεται ευθεία αναφορά ή και παραπομπή για περαιτέρω πληροφόρηση και άντληση στοιχείων ή υιοθέτηση λογιστικών χειρισμών στα κείμενα των Διεθνών λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), η παρουσίαση και η ανάλυση των οποίων δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος.

Στα πλαίσια, όμως, του παρόντος μαθήματος και προκειμένου να δοθεί επαρκής και κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατεύθυνση, έστω και εάν αυτή αντλείται από τις διατάξεις των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α., προσδίδεται, μέσω της παράθεσης πρακτικών παραδειγμάτων και σχετικής καθοδήγησης, η απαραίτητη πρακτική διάσταση και θεωρητική κάλυψη, την οποία ενισχύουν περαιτέρω σημειώσεις, επισημάνσεις και αναφορές του εισηγητή σε θέματα ιδιάζουσας φύσης.

Το μάθημα χωρίζεται σε πέντε ενότητες απαραίτητες για την πλήρη παρουσίαση, ομαδοποίηση, κατανόηση της συσχέτισης και αλληλεπίδρασης των διατάξεων της νομοθεσίας των νέων Ε.Λ.Π. με τις άλλες φορολογικές νομοθεσίες, καθώς και με τη λογιστική θεωρία και πρακτική, στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ικανοποίησης των υποχρεώσεων, τις οποίες έχουν όλες οι νομικές οντότητες και τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων και την σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι διατάξεις του ν.4308/2014 που αφορούν το πεδίο εφαρμογής των Ε.Λ.Π. και τον νέο καθορισμό του μεγέθους των οντοτήτων.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι διατάξεις που αφορούν τα λογιστικά αρχεία (λογιστικό σύστημα, βασικά & άλλα λογιστικά αρχεία, διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος, χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξης λογιστικών αρχείων) και τα παραστατικά πωλήσεων (περιεχόμενο τιμολογίου και στοιχείων λιανικών πωλήσεων, χρόνος έκδοσης, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυθεντικότητα τιμολογίων).

Στην τρίτη ενότητα αναπτύσσονται αναλυτικά οι διατάξεις του ν.4308/2014 που αφορούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ορισμός καταστάσεων, γενικές αρχές, κανόνες επιμέτρησης, προσάρτημα, απαλλαγές).

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται οι σχετικές με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις διατάξεις (κατηγοριοποίηση ομίλων, προϋποθέσεις ενοποίησης, απαλλαγές, κανόνες ενοποίησης, σημειώσεις επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων).

Στην πέμπτη ενότητα αναλύονται οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρώτη εφαρμογή των Ε.Λ.Π. και επισημαίνονται και βασικότερες μεταβατικές διατάξεις του ν.4308/2014.

Η φορολογική νομοθεσία, η εμπορική νομοθεσία και η λογιστική θεωρία και πρακτική αποτελούν τους τρεις άξονες καθορισμού του εύρους των υποχρεώσεων, τις οποίες οφείλουν να πληρούν οι νομικές οντότητες και τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, που είναι υπόχρεα σε τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Καθώς οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία είναι πολύ συχνές (στα πλαίσια του ν.4308/2014 τα άρθρα 1-15, που καθορίζουν την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, απαρτίζουν ένα αντικείμενο, το οποίο στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε πολύ συχνά αντικείμενο διαφοροποίησης από πλευράς φορολογικής διοίκησης), είναι απαραίτητη η οργάνωση της πληροφόρησης, εν προκειμένω της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας περί Ε.Λ.Π., ώστε κάθε αλλαγή να μπορεί να εντοπιστεί γρήγορα και πλήρως, όσον αφορά τις επιπτώσεις και τις διαφοροποιήσεις που επιφέρει.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι πολλαπλός:

αρχικός στόχος είναι η συγκέντρωση της σημαντικής πληροφόρησης (δηλαδή των σημαντικών λογιστικών, φορολογικών και λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων), που διαμορφώνουν, στα πλαίσια των Ε.Λ.Π., το εύρος υποχρεώσεων, ως προς την τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων και τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (θεωρητική προσέγγιση),

εν συνεχεία αποσκοπείται η οργάνωση και η παρουσίαση της πληροφόρησης αυτής κατά επιμέρους τομέα της (βιβλία και στοιχεία – χρηματοοικονομικές καταστάσεις), προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη τόσο κατά την αναζήτηση, όσο και κατά την εφαρμογή (από τη θεωρία στην πράξη) και τέλος η παράθεση πρακτικών παραδειγμάτων και η επισήμανση ιδιαζόντων θεμάτων (πρακτική διάσταση).

Αντικείμενο – Παραδοτέο υλικό

Ενότητα 1

Παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του ν.4308/2014 που αφορούν συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής των Ε.Λ.Π. και του καθορισμού του μεγέθους των οντοτήτων.

Ενότητα 2

Παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του ν.4308/2014 που αφορούν συγκεκριμένα «τα λογιστικά αρχεία» και τα «παραστατικά πωλήσεων».

Ενότητα 3

Παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του ν.4308/2014 που αφορούν συγκεκριμένα τις «αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων», τους «κανόνες επιμέτρησης», το «προσάρτημα» και τις προβλεπόμενες «απλοποιήσεις και απαλλαγές».

Ενότητα 4

Παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του ν.4308/2014 που αφορούν συγκεκριμένα την σύνταξη «ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων».

Ενότητα 5

Παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του ν.4308/2014 που αφορούν συγκεκριμένα την «πρώτη εφαρμογή» των Ε.Λ.Π. και επισήμανση των «μεταβατικών διατάξεων» και του χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους διατάξεων του ν.4308/2014.

Το παραδοτέο υλικό αποτελείται από σημειώσεις που περιλαμβάνουν τις διατάξεις του ν.4308/2014 και τις βασικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, λογιστικές οδηγίες και αποφάσεις, καθώς και επιπλέον σημειώσεις που σκοπό έχουν να επισημάνουν ορισμένα ιδιάζουσας φύσης θέματα και να παράσχουν επιπλέον πληροφόρηση και καθοδήγηση και περισσότερα παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Στη σημερινή εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας όλες οι αλλαγές πραγματοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα, ιδιαίτερα σε τομείς ευαίσθητους, όπως είναι ο τομέας της οικονομίας στη χώρα μας, κυρίως κατά την περίοδο της «κρίσης» και των «μνημονίων».

Σε αυτές τις συνθήκες και από 1.1.2015 εφαρμόζεται ένα νέο πλαίσιο «φορολογικών διατάξεων» και «λογιστικών κανόνων», όπως καθορίζονται από τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) ν.4308/2014, οι διατάξεις των οποίων παρουσιάζονται και αναλύονται στο παρόν μάθημα.

Είναι σημαντικό λοιπόν για κάποιον που εμπλέκεται, ή επιθυμεί να εμπλακεί, στον ευρύτερο χώρο της λογιστικής και της ελεγκτικής,  να διαθέτει επαρκή θεωρητική γνώση και πρακτικά εργαλεία, ώστε να αντιπαρέρχεται γρήγορα τις όποιες αλλαγές φέρνουν οι διαφοροποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία.

Το μάθημα απευθύνεται σε όλους εκείνους που δραστηριοποιούνται στο χώρο της λογιστικής και της ελεγκτικής, αλλά και όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το λογιστικό (και εν μέρει και το φορολογικό) περιβάλλον που ισχύει στην Ελλάδα και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο, τόσο σε πρακτικό επίπεδο, για όσους δεν έχουν ακόμα αποκτήσει σημαντική πρακτική εμπειρία, όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, είτε για εκείνους που έχουν περιορισμένη πείρα και περιορισμένο θεωρητικό υπόβαθρο, είτε και καμία θεωρητική βάση.

Διάρκεια

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 3 μήνες και η παρουσίασή του γίνεται ως εξής:

Ενότητα 1:   Εβδομάδα 1η

Ενότητα 2:   Εβδομάδα 2η – 5η

Ενότητα 3:   Εβδομάδα 6η – 10η

Ενότητα 4:   Εβδομάδα 11η

Ενότητα 5:   Εβδομάδα 12η

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.