ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΕΖΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις βασικές έννοιες και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η παραγωγή και η διαμόρφωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Το μάθημα εξετάζει: 1) το πως επιτυγχάνεται η άριστη οργάνωση της φυτικής και ζωικής παραγωγής δεδομένων των εκάστοτε διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής για  την επίτευξη του υψηλότερου κέρδους και γεωργικού εισοδήματος, και 2) το πως διαμορφώνονται οι τιμές των αγροτικών προϊόντων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Η παραγωγική διαδικασία στη γεωργία και η δομή της γεωργικής παραγωγής, Συντελεστές αγροτικής παραγωγής, Γεωργική επιχείρηση, Δαπάνες παραγωγής, Πρόσοδοι και Εισοδήματα, Κόστος παραγωγής και ανάλυση αγροτικού κόστους, Οργάνωση και διαχείριση γεωργικής παραγωγής, Γεωργική Εκτιμητική, Η διαμόρφωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων, Ο δίαυλος μάρκετινγκ των τροφίμων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του Μαθήματος είναι 4 μήνες.

 • 1η εβδομάδα: Η παραγωγική διαδικασία στη γεωργία και η δομή της γεωργικής παραγωγής, Συντελεστές αγροτικής παραγωγής
 • 2η εβδομάδα: Γεωργική επιχείρηση, Δαπάνες παραγωγής, Πρόσοδοι και Εισοδήματα
 • 3η εβδομάδα: Γεωργική επιχείρηση, Δαπάνες παραγωγής, Πρόσοδοι και Εισοδήματα
 • 4η εβδομάδα: Γεωργική επιχείρηση, Δαπάνες παραγωγής, Πρόσοδοι και Εισοδήματα
 • 5η εβδομάδα: Κόστος παραγωγής και ανάλυση αγροτικού κόστους
 • 6η εβδομάδα: Κόστος παραγωγής και ανάλυση αγροτικού κόστους
 • 7η εβδομάδα: Κόστος παραγωγής και ανάλυση αγροτικού κόστους
 • 8η εβδομάδα: Οργάνωση και διαχείριση γεωργικής παραγωγής
 • 9η εβδομάδα: Γεωργική Εκτιμητική
 • 10η εβδομάδα: Γεωργική Εκτιμητική
 • 11η εβδομάδα: Η διαμόρφωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων
 • 12η εβδομάδα: Η διαμόρφωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων
 • 13η εβδομάδα: Η διαμόρφωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων
 • 14η εβδομάδα: Ο δίαυλος μάρκετινγκ των τροφίμων
 • 15η εβδομάδα: Ο δίαυλος μάρκετινγκ των τροφίμων
 • 16η εβδομάδα: Ο δίαυλος μάρκετινγκ των τροφίμων

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το προτεινόμενο μάθημα είναι χρήσιμο σε φοιτητές που επιθυμούν να μελετήσουν βασικές αρχές λειτουργίας των οικονομικών της αγροτικής παραγωγής που αντιστοιχούν στους συντελεστές παραγωγής, στις δαπάνες παραγωγής, στα εισοδήματα και στις προσόδους από την παραγωγική διαδικασία αλλά και βασικά στοιχεία διαμόρφωσης των τιμών των αγροτικών προϊόντων και της αλυσίδας μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.