Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Δρ. Ελπίδα Πάβη, Επιμελήτρια, Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΕΣΔΥ

Στόχος μαθήματος:

Να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των οικονομικών και στις βασικές μεθόδους οικονομικής ανάλυσης, και να καταδείξει πώς αυτές σχετίζονται με τη μελέτη της υγείας και της φροντίδας υγείας.

Όταν οι φοιτητές θα έχουν ολοκληρώσει το μάθημα θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν το αντικείμενο της επιστήμης των οικονομικών της υγείας και το πεδίο εφαρμογής τους και να περιγράφουν τη συμβολή των οικονομικών της υγείας στην οργάνωση και τη λειτουργία των υγειονομικών αγορών και την επίδρασή τους στη διαμόρφωση της πολιτικής υγείας..
 • να κατανοούν τη φύση και τον χαρακτήρα του αγαθού υγεία σε σχέση με την ιατρική περίθαλψη και να αναλύουν τις ιδιομορφίες της αγοράς υπηρεσιών υγείας σε σύγκριση με τις συνήθεις αγορές.
 • να αναλύουν βασικές έννοιες των οικονομικών, όπως τη σπανιότητα των πόρων, τα οριακά μεγέθη, τη χρησιμότητα, την προσφορά και τη ζήτηση, και να διακρίνουν τα βασικά υποδείγματα των αγορών και να εξηγούν τη νεοκλασσική θεωρία του καταναλωτή,
 • να συζητούν τους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην ζήτηση υπηρεσιών υγείας και να αναλύουν το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης και να ερμηνεύουν τη σχέση της ζητούμενης ποσότητας με τις μεταβολές των τιμών και του εισοδήματος.
 • να προσδιορίζουν τις εισροές και των εκροές στις υπηρεσίες υγείας και τις συναρτήσεις παραγωγής και κόστους. Να ερμηνεύουν τα φαινόμενα αυτά στην προοπτική της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας περιόδου, και να αξιολογούν τη σημασία της υποκατάστασης των συντελεστών παραγωγής και της οριακής ανάλυσης.
 • να κατανοούν τις κυριότερες μεθόδους αποζημίωσης των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας και να αναλύουν τα κίνητρα αυτών στη διαμόρφωση της προσφοράς και ορθολογικής κατανομής των πόρων, και να αποτιμούν το ρόλο τους στη συγκράτηση του υγειονομικού κόστους.
 • να εξηγούν το γιατί η λήψη απόφασης υπό συνθήκες αβεβαιότητας είναι σημαντική για την εξήγηση του φαινομένου της ανάπτυξης της αγοράς ασφάλισης της υγείας και να ορίζουν τα  «εργαλεία» αντιμετώπισης των αποτυχιών της ασφαλιστικής αγοράς. Τέλος, να συγκρίνουν την κοινωνική ασφάλιση με τη ιδιωτική ασφάλιση.
 • να γνωρίζουν τις τεχνικές και τις μεθόδους μέτρησης της υγείας και της ποιότητας της ζωής και να αξιολογούν τις υγειονομικές παρεμβάσεις από την πλευρά των αποτελεσμάτων στο επίπεδο υγείας.
 • να κατανοούν το ρόλο της οικονομικής αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, να διακρίνουν τις διαφορετικές μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης και να αποτιμούν τη σχέση κόστους και έκβασης των ιατρικών παρεμβάσεων.
 • να εξηγούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και κατανομής των σπάνιων υγειονομικών πόρων
 • να μεταφράζουν τα θεωρητικά οικονομικά μεγέθη σε μετρήσιμα εμπειρικά,  κατανοώντας πως αυτά συνδέονται μεταξύ τους.

Αντικείμενο – Παραδοτέο υλικό

Το περιεχόμενο του μαθήματος πραγματεύεται τα κάτωθι:

 • Ιστορική εξέλιξη, επιστημολογική θεμελίωση των οικονομικών της υγείας
 • Η διαφορετικότητα της υγείας και της αγοράς υπηρεσιών υγείας
 • Βασικές έννοιες των οικονομικών Ι
 • Βασικές έννοιες των οικονομικών ΙΙ
 • Ζήτηση υπηρεσιών υγείας
 • Προσφορά και διαδικασίες παραγωγής υπηρεσιών υγείας
 • Μέθοδοι αποζημίωσης των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας και πολιτικές ελέγχου του κόστους
 • Η ασφάλιση της υγείας
 • Ασφαλιστικά συστήματα (ιδιωτική και κοινωνική ασφάλιση)
 • Η μέτρηση της υγείας και των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων υγείας
 • Οικονομική αξιολόγηση
 • Η λήψη αποφάσεων υπό το πρίσμα των οικονομικών της υγείας
 • Εμπειρική μέτρηση οικονομικών μεγεθών & Συμπεράσματα και αξιολόγηση

Οι σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και οι διδακτικές μέθοδοι θα περιλαμβάνουν:

Εισηγήσεις, ασκήσεις, εργασία σε ομάδες, χρήση ιστολογίου κλπ

Η επίδοση στις εξετάσεις υπολογίζεται ως εξής: 100% του τελικού βαθμού από τις γραπτές εξετάσεις

Διάρκεια

Η διάρκεια του μαθήματος είναι:  4 μήνες

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι μια ενότητα ανά εβδομάδα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.