(Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους αναλυτές των προβλέψεων των πωλήσεων, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν πλήρως τις χρήσεις των προβλέψεων των πωλήσεων στις επιχειρήσεις τους και να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον τρόπο ανάπτυξης των προβλέψεων και τους περιορισμούς στη χρήση τους.

ΣΕ  ΠΟΙΟΥΣ  ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα μεσαία, ανώτερα και ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη τομέων και τμημάτων των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων μέσα από το νευραλγικό τομέα των πωλήσεων. Έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους χρήστες των προβλέψεων των πωλήσεων (τμήμα marketing, οικονομικό/λογιστήριο, πωλήσεων, παραγωγής, προμηθειών και Logistics) με μια καλύτερη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο παράγονται οι προβλέψεις και τις ανάγκες που προκύπτουν από την πρόβλεψη των πωλήσεων για όλα τα λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης.

ΣΚΟΠΟΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πλήρης κατανόηση των τεχνικών οι οποίες θα βοηθήσουν τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών να κάνουν ικανοποιητικές προβλέψεις ώστε να συνδυάζονται με την παραγωγή και να έχουν διαθέσιμα τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση – ακόμα και την εποχιακή.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Οι διαφορές Πρόβλεψης και Σχεδιασμού
 • Γιατί χρειαζόμαστε τις Προβλέψεις των Πωλήσεων;
 • Η Ακρίβεια της Πρόβλεψης των Πωλήσεων
 • Τα Κόστη της Πρόβλεψης των Πωλήσεων
 • Η ικανοποίηση του πελάτη
 • Τεχνικές Πρόβλεψης των Πωλήσεων με Χρονοσειρές
 • Η λειτουργία της Ανάλυσης της Παλινδρόμησης
 • Η διαδικασία της Ανάλυσης της Παλινδρόμησης για τις Προβλέψεις
 • Η Ποιοτική Πρόβλεψη των Πωλήσεων: Πλεονεκτήματα και Προβλήματα
 • Συστήματα Πρόβλεψης των Πωλήσεων
 • Η Διαχείριση της Λειτουργίας της Πρόβλεψης των Πωλήσεων
 • Συμπεράσματα – Κλείσιμο του σεμιναρίου..

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Ηλεκτρονικές σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δύο μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς