Ανασκόπηση του σεμιναρίου

Ως executive assistant, διαδραματίζετε σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση στην οποία εργάζεστε. Για να κάνετε σωστά τη δουλειά σας απαιτούνται αρκετές ικανότητες, εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και η ικανότητα να εργάζεστε ανεξάρτητα και δημιουργικά. Συχνά, θα χρειαστεί να λάβετε και κάποιες αποφάσεις με δική σας πρωτοβουλία.

Το σεμινάριο αυτό θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις ικανότητές σας και τις τεχνικές σας σε όλους αυτούς τους τομείς. Θα μάθετε, όχι μόνο να διαχειρίζεστε τον χρόνο σας, τους ανθρώπους και την επικοινωνία (εσωτερική και εξωτερική) αποτελεσματικότερα, αλλά ταυτόχρονα, θα κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο οι σημερινές τάσεις στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς επηρεάζουν τον ρόλο σας. Θα βελτιώσετε την αξία την οποία κουβαλάτε ως εργαζόμενη προς όφελος του προϊσταμένου σας και της επιχείρησης. Έτσι, θα είστε σε καλύτερη θέση να εντοπίσετε τους τομείς που χρειάζεται να βελτιώσετε τις ικανότητές σας για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις μελλοντικές απαιτήσεις του ρόλου σας και τελικά, να μπορέσετε να κτίσετε το σχέδιο εκείνο το οποίο θα συμβάλει στην προσωπική σας ανάπτυξη. Εν κατακλείδι, το σεμινάριο αυτό θα σας βοηθήσει να γίνετε μια executive assistant η οποία αποδίδει καλύτερα στην εργασία της, νιώθει μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση από την εργασία της και θα είστε καλύτερα προετοιμασμένη για να ανταπεξέλθετε στις σύγχρονες εξελίξεις και προκλήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο;

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται:

 • Στις Executive Assistants
 • Στις Executive Secretaries και
 • Στις Administrative assistants.

Τι θα κάνω καλύτερα στην εργασία μου μετά το σεμινάριο;

Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου, θα έχετε καταφέρει τα εξής:

 • Θα αποκτήσετε τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές, τα εργαλεία και τις τεχνικές που απαιτούνται για να γίνετε αποτελεσματικότερη στην εργασία σας
 • Θα ενισχύσετε ακόμη περισσότερο τις διαπροσωπικές σας ικανότητες
 • Θα έχετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν λαμβάνετε τις αποφάσεις σας
 • Θα μάθετε να βάζετε προσωπικούς στόχους και να αναπτύξετε το προσωπικό σας σχέδιο το οποίο θα συμβάλει στην βελτίωση των γνώσεών σας και της καριέρας σας
 • Θα είστε σε θέση να υιοθετήσετε την δημιουργική σκέψη και να ενεργείτε με μεγαλύτερη σιγουριά όπου το απαιτούν οι περιστάσεις.

Η θεματολογία του σεμιναρίου

Ο ρόλος της επαγγελματία Executive Assistant

 • Η κατανόηση της επιχείρησης και της λειτουργίας της, νέες και σύγχρονες επιχειρηματικές τάσεις. Πως οι τάσεις αυτές επηρεάζουν τον ρόλο της γραμματέως (executive assistant);
 • Η κατανόηση του εαυτού μου, του προϊσταμένου μου και των άλλων συναδέλφων με τους οποίους συνεργάζομαι το στυλ και το προφίλ τους (styles και profiles)
 • Ιδέες για εργασία και συνεργασία με άλλες κουλτούρες και η τηλε-εργασία.

Βελτίωση των τυπικών και των άτυπων επικοινωνιακών δεξιοτήτων

 • Δεξιότητες και στρατηγικές για τον χειρισμό σημαντικών επαγγελματικών σχέσεων (π.χ. προϊστάμενοι, πελάτες και συνάδελφοι)
 • Εργαλεία και τεχνικές για την βελτίωση της απόδοσης μέσα από την καλύτερη ακρόαση, την καλύτερη κατανόηση και την προέκταση των προσωπικών συναισθημάτων στους άλλους ανθρώπους
 • Πρακτικές ιδέες για την βελτίωση της αυτοπεποίθησης μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας.

Η επαγγελματική σιγουριά (Assertiveness)

 • Αποτελεσματικές τεχνικές για την διαπραγμάτευση με τους άλλους, την πειθώ και την επιρροή των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζομαι
 • Πως μπορεί να με διακρίνει η σιγουριά (όχι παθητική ή επιθετική σιγουριά)
 • Η διαχείριση δύσκολων σχέσεων με τακτ και επαγγελματισμό.

Groups και Ομάδες (η ομαδική εργασία)

 • Πρακτικές προσεγγίσεις στην αποτελεσματική ομαδική εργασία και συνεργασία. Η συνεργασία της executive assistant με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης και τις εσωτερικές ομάδες.

Η αποτελεσματική διαχείριση του Χρόνου

 • Τεχνικές διαχείρισης του χρόνου
 • Η σειρά των προτεραιοτήτων και οι στρατηγικές των δραστηριοτήτων
 • Στρατηγικές αποτελεσματικής ανάθεσης.

Επαγγελματική ανάπτυξη

 • Στοχοθεσία – ένα κλειδί στην προσωπική ανάπτυξη
 • Περιγραφή της απόδοσης – ένα εργαλείο για την επιτυχία.

Η σκέψη και η δημιουργικότητα

 • Προσεγγίσεις στην δημιουργική σκέψη
 • Η ανάπτυξη της δημιουργικής δυναμικής της executive assistant.

Η λήψη των αποφάσεων

 • Η διάγνωση και η ανάλυση των διαφόρων προβλημάτων
 • Η αυτοσυγκέντρωση, η ξεκάθαρη σκέψη και η αποτελεσματική λήψη των αποφάσεων
 • Η εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν.

Παραδοτέο Υλικό

Ηλεκτρονικές σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

Διάρκεια

Δύο μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς