Σκοπός

Κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη από την δημιουργία της να διαχειριστεί την σχέση της με τον πελάτη (Customer Relationship Management – CRM) γι’ αυτό κάθε διευθυντής ή στέλεχος θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις τεχνικές και τις υπάρχουσες τεχνολογίες ούτως ώστε να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να προάγει αυτή τη σχέση. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλύσει τις υπάρχουσες τεχνικές και να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και να αξιοποιήσουν τις πολλές χρήσεις και τις δυνατότητες που παρέχει η διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη.

Οφέλη για τους συμμετέχοντες

Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει:

 • Την διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη από κάθε πλευρά οικονομική, τεχνική, τεχνολογική κλπ.
 • Πως να αξιολογούν την ικανοποίηση του πελάτη αφού προηγουμένως επιλέξουν την κατάλληλη μέθοδο
 • Τη σημασία του CRM στα αποτελέσματα του ισολογισμού της επιχείρησής τους σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση
 • Τον τρόπο σκέψης, εργασίας και αντίδρασης άλλων επαγγελματιών και εξειδικευμένων εργαζομένων οι οποίοι ασχολούνται με το CRM
 • Τις καλύτερες πρακτικές και θα γνωρίζουν γιατί λειτουργούν, ποια αποτελέσματα επιφέρουν και θα αξιολογήσουν τις προσπάθειες στο CRM.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, τα μεσαία και τα ανώτερα στελέχη και στη διοίκηση της επιχείρησης. Γενικότερα, το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους εκείνους, οι οποίοι έχουν κατανοήσει τη σημασία που έχει ο πελάτης για την επιβίωση της επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν ο ανταγωνισμός και η ομοιότητα των προϊόντων είναι τόσο έντονος όσο ποτέ στο παρελθόν.

Η δομή του σεμιναρίου

Το σεμινάριο Customer Relationship Management (CRM) καλύπτει τα εξής θέματα:

 1. Εισαγωγή στις ιδέες κλειδιά για την CRM
 2. Η δυναμική της σχέσης με τον πελάτη
 3. Η ευρύτερη θέα της πλευράς του πελάτη.
 4. Οι προσδοκίες του πελάτη, η αφοσίωσή του, τα σημεία επαφής
 5. Οι επιθυμίες και οι ανάγκες του πελάτη
 6. Ο κύκλος των αγορών του πελάτη και το προφίλ του
 7. Ο κύκλος ζωής του πελάτη και η ομαδοποίηση των πελατών
 8. Η επιχείρηση: Οι εσωτερικές διεργασίες, οι διαδικασίες, η τεχνολογία
 9. Τα κίνητρα για τον πελάτη και τον εργαζόμενο
 10. Οι υπάρχουσες τεχνολογίες, η επιλογή της καταλληλότερης
 11. Η αξιολόγηση των λύσεων και των επιλογών
 12. Το κόστος, οι πόροι και ο χρόνος της Διαχείρισης της Σχέσης με τον Πελάτη
 13. Η απόδοση της επένδυσης στην CRM
 14. Κλείσιμο του σεμιναρίου και συμπεράσματα από συμπαγή παραδείγματα.

Η μεθοδολογία του σεμιναρίου

Στο σεμινάριο δίνονται αναλυτικές ηλεκτρονικές σημειώσεις, μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην υπηρεσία ή τον οργανισμό που εργάζονται.

Η διάρκεια
Δύο μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς