Διδάσκουσα: Κωνσταντίνα Ντουντούμη, Καθηγήτρια Ισπανικής και Γαλλικής Γλώσσας

Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του ενδιαφερόμενου με τον επαγγελματικό χώρο του γραφείου και η βελτίωση της χρήσης της ισπανικής γλώσσας μέσα από την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου καθώς και την χρήση κατάλληλης ορολογίας.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

  1. Τηλεφωνική υποστήριξη.
  2. Οργάνωση γραφείου.
  3. Οργάνωση συναντήσεων (meetings).
  4. Χρήση Η/Υ – Σύνταξη e-mail, και εν γένει, εμπορικής αλληλογραφίας με την χρήση κατάλληλου λεξιλογίου και ορθών όρων.
  5. Διαχείριση πελατολογίου και συνεργατών.
  6. Οργάνωση επιχειρηματικών ταξιδιών.

Στην πλατφόρμα αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικό πρόγραμμα μελέτης και υποστηρικτικό υλικό ανά εβδομάδα, καθώς και προτεινόμενες επιπλέον ασκήσεις και κριτήρια αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

2 μήνες

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευομένων με τις κατάλληλες γνώσεις γραμματειακής υποστήριξης και επικοινωνίας για επιχειρήσεις με εμπορική και οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή δραστηριότητα σε ισπανόφωνες χώρες του εξωτερικού.

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Παρακολούθηση μαθημάτων ισπανικής γλώσσας ενός έτους, τουλάχιστον.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.