Γενική Λογιστική και Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Ταμειακές Ροές)

Πρόγραμμα:
 • Γενικές Γνώσεις Λογιστικής με περιεχόμενο ΔΠΧΑ
 • Γενικές Γνώσεις Λογιστικής με Πρακτικές εφαρμογές

Διάρκεια: 6 Μήνες (155 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 6.2

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 700 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 500 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 600 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 6 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Σ. Αναγνωστοπούλου
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Στόχος του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Γενική Λογιστική και Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός,Αποτελέσματα Χρήσεως και Ταμειακές Ροές)» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να αναλύσει θεωρητικά και πρακτικά τις αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής, όπως αυτές προσεγγίζονται στην πράξη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Οι εκπαιδευόμενοι θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι καταστάσεις αυτές δίνουν πληροφορίες για την ακριβή εικόνα της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
 • Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών ,τραπεζών,ελεγτικών εταιριών και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
 • Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν  να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας.

Με την ολοκλήρωση του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Γενική Λογιστική και Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός,Αποτελέσματα Χρήσεως και Ταμειακές Ροές)»  οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την χρηματοοικονομική λογιστική,τους κανόνες προσδιορισμού αποτελεσμάτων και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό,αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

1η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Oι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων

 1. Γενικά περί των οικονομικών καταστάσεων
 2. Οικονομικές καταστάσεις μεγάλων επιχειρήσεων
 3. Οικονομικές καταστάσεις μικρών επιχειρήσεων
 4. Οικονομικές καταστάσεις προβλεπόμενες από τον Εμπορικό Νόμο
 5. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων
 6. Η ίδρυση και εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Ο ισολογισμός των επιχειρήσεων

 1. Γενικά περί ισολογισμού
 2. Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης
 3. Μέρη στα οποία διαιρείται το Ενεργητικό
 4. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης
 5. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή προβλέψεις
 6. Καταχώρηση υποχρεώσεων στον ισολογισμό
 7. Μέρη στα οπoία διαιρείται το παθητικό
 8. Περιουσιακά στοιχεία τρίτων, αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και οι κάθε μορφής εγγυήσεις καθώς και οι εμπράγματες ασφάλειες που έχει χορηγήσει ή έχει λάβει η επιχείρηση
 9. Ποιες πληροφορίες πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από το ενεργητικό
 10. Περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έννοια του ενεργητικού
 11. Ποιες πληροφορίες πρέπει να λαμβάνουν οι τρίτοι από το παθητικό
 12. Υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην έννοια του παθητικού
 13. Ασκήσεις Ισολογισμού

 

2η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεων

 1. Γενικά περί του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως
 2. Έννοια εσόδου, κόστους, εξόδου
 3. Ασκήσεις σχετικές με τα έσοδα, το κόστος και τα έξοδα
 4. Διάκριση των εσόδων, του κόστους και των εξόδων
 5. Το αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως
 6. Έκτακτα αποτελέσματα
 7. Συντελεστής καθαρού κέρδους
 8. Ασκήσεις σχετικές με τις διακρίσεις των εσόδων, του κόστους και των εξόδων
 9. Ασκήσεις Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως

 

3η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Απογραφή της περιουσίας

 1. Η απογραφή της περιουσίας της επιχειρήσεως
 2. Σκοπός της απογραφής και εργασίες με τις οποίες επιτυγχάνεται
 3. Συνέπειες από τη λανθασμένη κατάρτιση της απογραφής
 4. Ασκήσεις απογραφής

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Περί του Λογιστικού Δικαίου (όπως έχει αντικατασταθεί από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

 1. Έννοια του Λογιστικού Δικαίου
 2. Τα συστήματα φορολογίας εισοδήματος
 3. Η καθιέρωση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
 4. Η εισαγωγή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην Ελλάδα
 5. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις
 6. Περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 7. Περί των λογαριασμών
 8. Αρχές τηρήσεως των λογαριασμών
 9. Διάρθρωση των Λογαριασμών βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 10. Διάκριση λογαριασμών
 11. Κωδική αρίθμηση Λογαριασμών
 12. Ασκήσεις λογαριασμών

 

4η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Η διπλογραφική μέθοδος

 1. Η ισότητα της περιουσίας της επιχειρήσεως
 2. Πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων από την εφαρμογή της διπλογραφικής μεθόδου
 3. Ασκήσεις διπλογραφικής μεθόδου

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Λογιστικά γεγονότα και λογιστικά βιβλία

 1. Ο λογισμός εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
 2. Η καταγραφή της δραστηριότητας των οικονομικών μονάδων
 3. Η τήρηση των εμπορικών και λογιστικών βιβλίων
 4. Λογιστικά Γεγονότα
 5. Λογιστικά Βιβλία
 6. Ημερολόγιο
 7. Αναλυτικά Ημερολόγια
 8. Καθολικά
 9. Βιβλίο απογραφών
 10. Βιβλίο αντιγραφής επιστολών
 11. Πλήρες λογιστικό σύστημα ( ή Διπλογραφικά Βιβλία)
 12. Παραδεκτές λογιστικές αρχές
 13. Αποδεικτική Δύναμη των εμπορικών βιβλίων
 14. Άτακτα βιβλία
 15. Ανεπάρκεια και ανακρίβεια βιβλίων
 16. Ασκήσεις ημερολογιακών άρθρων
 17. Γραμμογράφηση αναλυτικών ημερολογίων
 18. Ασκήσεις αναλυτικών ημερολογίων

 

5η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Συμφωνίες Λογιστικών Βιβλίων. Διόρθωση Λαθών

 1. Ισοζύγια
 2. Ασκήσεις συμφωνίας λογιστικών βιβλίων
 3. Τα λογιστικά σφάλματα και η διόρθωσή τους
 4. Ασκήσεις επαλήθευσης των υπολοίπων των λογαριασμών και διορθώσεις λογιστικών σφαλμάτων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9
Τα δικαιολογητικά των λογιστικών εγγραφών

 1. Τα στοιχεία ή δικαιολογητικά των των λογιστικών εγγραφών
 2. Δικαιολογητικά (ή παραστατικά) προβλεπόμενα από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 3. Λοιπά δικαιολογητικά
 4. Αρχές εκδόσεως των δικαιολογητικών
 5. Εσωτερικός έλεγχος δικαιολογητικών διαχειρίσεως

 

6η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 10
Λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσης

 1. Γενικά περί λογιστικών εγγραφών τέλους χρήσης
 2. Αρχές και κανόνες αποτίμησης
 3. Εγγραφές τακτοποιήσεως λογαριασμών και αποσβέσεων
 4. Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος εκμετάλλευσης
 5. Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος χρήσεως
 6. Εγγραφές διαθέσεως κερδών
 7. Ασκήσεις λογιστικών αρχών

 

7η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 11
Η κατάσταση ταμειακών ροών

 1. Εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 2. Η κατάσταση των ταμειακών ροών
 3. Παρουσίαση της κατάστασης ταμειακών ροών
 4. Εμφάνιση ταμειακών ροών από επιχειρηματικές (ή λειτουργικές) δραστηριότητες
 5. Εμφάνιση ταμειακών ροών
 6. Έκτακτα κονδύλια
 7. Τόκοι και μερίσματα
 8. Φόρος εισοδήματος
 9. Μη ταμειακές συναλλαγές
 10. Άλλες γνωστοποιήσεις σχετικά με τα διαθέσιμα
 11. Συμπεράσματα από την ανάγνωση των στοιχείων της κατάστασης ταμειακών ροών
 12. Διαδικασία – κατάρτισης κατάστασης ταμειακών ροών
 13. Ασκήσεις χρηματικών ροών

 

8η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 12
Η κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13
Ασκήσεις καταχωρήσεως λογιστικών γεγονότων και καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων

 

9η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 14
Η λογιστική των πάγιων περιουσιακών στοιχείων

 1. Γενικά περί του πάγιου ενεργητικού
 2. Αξία κτήσεως – Προσθήκες, βελτιώσεις, συντηρήσεις, επισκευές παγίων
 3. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
 4. Γενικές αρχές λογισμού των αποσβέσεων
 5. Μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων
 6. Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15
Η λογιστική των ενσώματων ακινητοποιήσεων

 1. Γενικά περί της λογιστικής των ενσώματων ακινητοποιήσεων
 2. Μεταβολές ενσώματων ακινητοποιήσεων
 3. Αποτίμηση (ή επιμέτρηση) ενσώματων ακινητοποιήσεων κατά την αρχική αναγνώριση
 4. Αποτίμηση (ή επιμέτρηση) ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Δ.Λ.Π. 16 μετά την αρχική αναγνώριση
 5. Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
 6. Επιχορήγηση επενδύσεων
 7. Μείωση της αξίας των ενσώματων ακινητοποιήσεων
 8. Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή
 9. Πληροφορίες στο προσάρτημα για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις
 10. Πληροφορίες στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας ή του διαχειριστή Ε.Π.Ε για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις
 11. Απόκτηση παγίου με χρηματοδοτική μίσθωση

 

10η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 16
Η λογιστική των ασώματων ακινητοποιήσεων και των εξόδων πολυετούς  απόσβεσης

 1. Γενικά περί των ασώματων ακινητοποιήσεων
 2. Αρχική καταχώρηση άυλου περιουσιακού στοιχείου
 3. Απόκτηση άυλου περιουσιακού στοιχείου μέσω κρατικής επιχορήγησης
 4. Απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων
 5. Αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων μετά την αναγνώριση
 6. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)
 7. Γενικά περί των εξόδων πολυετούς απόσβεσης
 8. Αναλυτική καταχώριση στην απογραφή
 9. Πληροφορίες στο προσάρτημα για τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 17
Η λογιστική των συμμετοχών και χρεογράφων

 1. Γενικά περί της λογιστικής των συμμετοχών και χρεογράφων
 2. Μεταβολές συμμετοχών και χρεογράφων
 3. Μείωση της αξίας των συμμετοχών και χρεογράφων
 4. Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων
 5. Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή
 6. Πληροφορίες στο προσάρτημα για τις συμμετοχές
 7. Πληροφορίες στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας ή του διαχειριστή Ε.Π.Ε για τα χρεόγραφα 

 

11η Εβδομάδα                                                                                               
ΕΝΟΤΗΤΑ 18
Η λογιστική των αποθεμάτων

 1. Γενικά περί της λογιστικής των αποθεμάτων
 2. Λειτουργία των λογαριασμών αποθεμάτων
 3. Βιβλίο αποθήκης
 4. Μεταβολές των αποθεμάτων
 5. Λογιστικοποίηση των αυξήσεων των αποθεμάτων
 6. Κόστος αποθεμάτων
 7. Λογιστικοποίηση μειώσεων αποθεμάτων
 8. Απογραφή
 9. Αποτίμηση αποθεμάτων απογραφής – Τιμές που πρέπει να εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων της απογραφής
 10. Εννοιολογικός προσδιορισμός των τιμών και μεθόδων που εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων
 11. Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή
 12. Πληροφορίες στο προσάρτημα για τα αποθέματα

 

12η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 19
Απαιτήσεις και διαθέσιμα

 1. Γενικά περί των απαιτήσεων και διαθεσίμων
 2. Αποτίμηση απαιτήσεων
 3. Λογαριασμός ‘Πελάτες’
 4. Λογαριασμός  ‘Γραμμάτια εισπρακτέα’ (ή ‘Συναλλαγματικές Εισπρακτέες’)
 5. Λογαριασμός ‘Παραγγελίες στο εξωτερικό’
 6. Λογαριασμός ‘Χρεώστες διάφοροι’
 7. Λογαριασμός ‘Χρεόγραφα’
 8. Λογαριασμός ‘Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων’
 9. Λογαριασμός ‘Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού’
 10. Λογαριασμός ‘Χρηματικά διαθέσιμα’
 11. Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή
 12. Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τις απαιτήσεις, τα χρεόγραφα, τα διαθέσιμα και τους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού
 13. Πληροφορίες στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας ή του διαχειριστή Ε.Π.Ε σχετικά με τα χρεόγραφα και τα διαθέσιμα

 

13η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 20
Κεφάλαιο ή καθαρή θέση

 1. Γενικά περί κεφαλαίου ή καθαρής θέσης
 2. Λογαριασμός ‘Κεφάλαιο’
 3. Λογαριασμός ‘Αποθεματικά – Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων
 4. Λογαριασμός ‘Αποτελέσματα εις νέο’
 5. Λογαριασμός ‘Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου’
 6. Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή
 7. Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τα ίδια κεφάλαια
 8. Κατώτατα όρια ιδίων κεφαλαίων ανώνυμης εταιρίας και Ε.Π.Ε 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 21
Διάκριση και αποτίμηση των υποχρεώσεων

 

14η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 22
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

 1. Λογαριασμός ‘Προβλέψεις’
 2. Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή
 3. Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τις απομειώσεις και τις προβλέψεις
 4. Πληροφορίες στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας ή του διαχειριστή Ε.Π.Ε για σημαντικά γεγονότα

 

15η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 23
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 1. Λογαριασμός ‘Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις’
 2. Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή
 3. Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

16η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 24
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 1. Γενικά – Λογαριασμός ‘Προμηθευτές’
 2. Λογαριασμός ‘Γραμμάτια Πληρωτέα’ (ή  ‘Συναλλαγματικές πληρωτέες’)
 3. Λογαριασμός  ‘Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων’
 4. Λογαριασμός  ‘Πιστωτές διάφοροι’
 5. Λογαριασμός  ‘Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη
 6. Λογαριασμός  ‘Ασφαλιστικοί οργανισμοί’
 7. Λογαριασμός  ‘Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού’
 8. Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή
 9. Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τους μεταβατικούς λογαριασμούς

 

17η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 25
Οργανικά έξοδα κατ’ είδος

 1. Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί
 2. Τακτοποίηση λογαριασμών εξόδων στο τέλος της χρήσεως
 3. Λογαριασμός ‘Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
 4. Λογαριασμός  ‘Αμοιβές και έξοδα τρίτων’
 5. Λογαριασμός  ‘Παροχές τρίτων’
 6. Λογαριασμός  ‘Φόροι – Τέλη’
 7. Λογαριασμός  ‘Διάφορα έξοδα’
 8. Λογαριασμός ‘Τόκοι και συναφή έξοδα’
 9. Λογαριασμός  ‘Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος
 10. Λογαριασμός  ‘Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως’
 11. Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τα οργανικά έξοδα

 

18η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 26
Οργανικά έσοδα κατ’ είδος και ανόργανα αποτελέσματα

 1. Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί
 2. Τακτοποίηση λογαριασμών εσόδων στο τέλος της χρήσεως
 3. Λογαριασμός ‘Πωλήσεις εμπορευμάτων’
 4. Λογαριασμός  ‘Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων και ημιτελών’
 5. Λογαριασμός  ‘Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού’
 6. Λογαριασμός ‘Πωλήσεις υπηρεσιών (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών)
 7. Λογαριασμός  ‘Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων’
 8. Λογαριασμός  ‘Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών’
 9. Λογαριασμός ‘Έσοδα κεφαλαίων’
 10. Λογαριασμός  ‘Ιδιοπαραγωγή παγίων και χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως’
 11. Λογαριασμός ‘Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα’
 12. Λογαριασμός  ‘Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων’
 13. Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τα οργανικά έσοδα καθώς και τα ανόργανα έσοδα και έξοδα

 

19η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 27
Η λογιστική των λογαριασμών τάξεως

 1. Γενικά περί της λογιστικής των λογαριασμών τάξεως
 2. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
 3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
 4. Αναλυτική καταχώρηση στην απογραφή
 5. Πληροφορίες στο προσάρτημα για τους λογαριασμούς τάξεως

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 28
Η λογιστική του ξένου νομίσματος

 1. Γενικά περί της λογιστικής του ξένου νομίσματος
 2. Η λογιστική των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.)
 3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 4. Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις ή δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων (κατά κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
 5. Αποτίμηση λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
 6. Η λογιστική των συναλλαγματικών διαφορών των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.

 

20η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 29
Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως

 1. Γενικά περί της πορείας των λογιστικών γεγονότων κατά τη διάρκεια της χρήσεως
 2. Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως σχετικές με τη φυσική απογραφή και αποτίμηση των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων

 

21η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 30
Φορολογία και διάθεση κερδών των επιχειρήσεων
Λογιστική αναβαλλόμενης φορολογίας

 1. Γενικά περί του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων
 2. Το σύστημα φορολογίας της ανώνυμης εταιρίας και της Ε.Π.Ε που καθιέρωσε ο Ν.2065/1992
 3. Λογιστικός προσδιορισμός φορολογητέων κερδών
 4. Αρχές φορολογικής έκπτωσης των εξόδων
 5. Αρχές φορολογικής αναγνώρισης της ζημίας
 6. Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
 7. Ασκήσεις φορολογίας
 8. Χρόνος καταρτίσεως και δημοσιεύσεως των οικονομικών καταστάσεων της ανώνυμης εταιρίας

 

22η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 31
Λογιστικές εργασίες εταιρειών που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

 1. Υποχρεώσεις από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 2. Η λογιστική του φόρου εισιδήματος βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

 

23η Εβδομάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 32
Εισαγωγή στη λογιστική των υποκαταστημάτων

 1. Έννοια υποκαταστήματος
 2. Διάκριση των υποκαταστημάτων βάσει του Κ.Β.Σ.
 3. Η λογιστική οργάνωση των υποκαταστημάτων
 4. Υποκαταστήματα με πλήρη λογιστική αυτοτέλεια
 5. Υποκαταστήματα χωρίς πλήρη λογιστική αυτοτέλεια
 6. Σύνδεση ON-LINE υποκαταστήματος – κεντρικού

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 33
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

 1. Εισαγωγή στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
 2. Όμιλος συνδεμένων επιχειρήσεων
 3. Η λογιστική των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 4. Εγγραφές αναμορφώσεως λόγω ενοποίησης
 5. Όρια για τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 6. Η λογιστική των ‘διαφορών ενοποίησης’ ή του Goodwill που προκύπτει κατά την ενοποίηση
 7. Η λογιστική των ‘μερισμάτων πληρωτέων’ κατά την ενοποίηση
 8. Αρχές ενοποίησης κατά τις επόμενες ενοποιήσεις

 

24η Εβδομάδα
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 • απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής τμημάτων Λογιστικής&Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών.
 • απόφοιτοι ΙΕΚ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 700€ (3*200+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 500€ (2*200+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 600€ (2*200+2*100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64