ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Σ. Κουρβετάρη

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ολοκληρωμένη παρουσίαση του πλέγματος των διατάξεων που διέπουν τη φορολόγηση των παραδόσεων ακινήτων με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και ισχύουν από 1/1/2006.

Το μάθημα απευθύνεται σε όσους διαθέτουν βασικές γνώσεις ως προς τον ΦΠΑ, αλλά δεν έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο τομέα του ΦΠΑ στα ακίνητα καθώς και σε αυτούς που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο φορολόγησης αλλά θα ήθελαν να έχουν ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εικόνα για το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με τον ΦΠΑ στα ακίνητα καθώς και την πρακτική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Τα θέματα θα παρουσιαστούν με τη σειρά που αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προκειμένου να ακολουθούν την λογική αλληλουχία που θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους στην εύκολη κατανόηση και παρακολούθησή τους. Η ανάλυση των θεμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από την φορολογική διοίκηση και με παράθεση ποικίλων παραδειγμάτων για την πληρέστερη κατανόησή τους.

Περαιτέρω θα παρουσιαστούν στην τελευταία ενότητα ειδικά θέματα που έχουν αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της 11ετούς εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και έχουν απασχολήσει τους επαγγελματίες των σχετικών κλάδων, κατασκευαστές, λογιστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κλπ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Το μάθημα αναπτύσσεται σε οκτώ ενότητες, μία ανά εβδομάδα.

Για κάθε μία ενότητα θα παρουσιάζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ανάλυση και ερμηνεία τους, παράθεση των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων της Διοίκησης καθώς και σχετικών παραδειγμάτων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητες:

 1. Πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ στα ακίνητα
 • Αντικείμενο του φόρου
 • Υποκείμενος στον φόρο – Υποχρεώσεις
 1. Ανάλυση υποχρεώσεων
 • Προϋπολογιστικό κόστος
 • Απολογιστικό κόστος

Βιβλίο κοστολογίου

 • Στοιχείο παράδοσης κτισμάτων
 1. Παραδόσεις ακινήτων και Αυτοπαραδόσεις
 2. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και απαιτητό του φόρου – Φορολογητέα αξία
 3. Δικαίωμα έκπτωσης – Απαλλασσόμενες παραδόσεις ακινήτων – Διακανονισμός του φόρου
 4. Ειδική δήλωση ΦΠΑ και έλεγχος αυτής
 5. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων – Ματαίωση συμβολαίου – Διόρθωση ειδικής δήλωσης πριν τη σύνταξη του συμβολαίου
 6. Ειδικά θέματα ακινήτων

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με την παρακολούθηση του  μαθήματος, ο σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει ευχερώς το πλέγμα των διατάξεων περί ΦΠΑ στα ακίνητα, την πρακτική εφαρμογή τους, καθώς και να αποκτήσει μια εμπεριστατωμένη εικόνα του συνόλου των θεμάτων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο φορολόγησης. Οι σημειώσεις που δίδονται ανταποκρίνονται στην απαίτηση του σπουδαστή για ολοκληρωμένη, αναλυτική και τεκμηριωμένη παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου και μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα για μελλοντική αναφορά.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προτείνεται ο σπουδαστής να γνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.