Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι: Γ. Αναγνωστόπουλος – Σ. Κουρβετάρη – Τ. Σφελινιώτη

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η κατανόηση των βασικών αρχών του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τον Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν.2859/2000).

Το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους στο φορολογικό αντικείμενο και ιδιαίτερα στον ΦΠΑ, ωστόσο απευθύνεται και σε επαγγελματίες που θα ήθελαν, με τρόπο συνοπτικό και εμπεριστατωμένο, να διατρέξουν το σύνολο των θεμάτων που πραγματεύεται το αντικείμενο του ΦΠΑ, κατανοώντας σε βάθος τον μηχανισμό λειτουργίας του φόρου.

Οι κυριότερες διατάξεις του φόρου θα παρουσιαστούν με τη σειρά που αναφέρονται στο νόμο κατά τρόπο εύκολο και κατανοητό και θα γίνει βασική ανάλυση αυτών, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από τη φορολογική διοίκηση. Η παράθεση παραδειγμάτων, όπου χρειάζεται, στόχο έχει να βοηθήσει στην πλήρη κατανόηση τους. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να εξοικειωθούν με την ειδική ορολογία του ΦΠΑ και να κατανοούν και να συνδυάζουν τις σχετικές διατάξεις, ξεπερνώντας τη δυσκολία που συχνά παρουσιάζει η ανάγνωση των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, λόγω των συχνών παραπομπών σε άλλα άρθρα.

Περαιτέρω, ειδικά θέματα, όπως για παράδειγμα τα ακίνητα, θα παρουσιαστούν με ενιαίο τρόπο, ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητά από τον εκπαιδευόμενο , συγκεντρώνοντας με τρόπο εύκολο και σαφή όλες τις βασικές πληροφορίες που  εμφανίζονται διάσπαρτες σε πολλά άρθρα του Κώδικα ΦΠΑ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Το μάθημα αναπτύσσεται σε οκτώ ενότητες, μία ανά εβδομάδα.

Για κάθε μία ενότητα θα παρουσιάζεται το κείμενο του Κώδικα ΦΠΑ, κατ’ άρθρο, με βασική ανάλυση των ισχυουσών διατάξεων και, ανάλογα με τις ανάγκες της ανάλυσης, θα γίνεται παράθεση αποφάσεων, εγκυκλίων, καθώς και παραδειγμάτων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητες (ανά εβδομάδα):

1η εβδομάδα: Πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ – Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ως βασική αρχή λειτουργίας του μηχανισμού του ΦΠΑ – Ανάλυση των φορολογητέων πράξεων.

2η εβδομάδα: Τόπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων.

3η εβδομάδα: Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης – Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου – Συντελεστές.

4η εβδομάδα: Απαλλαγές από το φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

5η εβδομάδα: Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και λοιπές απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης.

6η εβδομάδα: Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του φόρου, υπόχρεοι στο φόρο και δηλωτικές υποχρεώσεις αυτών.

7η εβδομάδα: Ειδικά καθεστώτα.

8η εβδομάδα: Ακίνητα.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στην σημερινή εποχή είναι εύκολη η πρόσβαση σε πληροφορίες φορολογικού χαρακτήρα όπως η νομοθεσία, οι κανονιστικές πράξεις, οι εγκύκλιοι, οι διοικητικές λύσεις, οι δικαστικές αποφάσεις κλπ. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από αναγνώστες που δεν έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές της φορολογίας και ιδιαίτερα του ΦΠΑ, που αποτελεί ένα αντικείμενο με πολλές ιδιαιτερότητες. Μετά το πέρας του μαθήματος είναι βέβαιο ότι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές του ΦΠΑ και θα είναι σε θέση να ανατρέχουν με τρόπο συνδυαστικό στις διατάξεις του νόμου για την επίλυση  των θεμάτων που κάθε φορά τους τίθενται προς διερεύνηση και επίλυση. Όλοι οι εισηγητές είναι ιδιαίτερα έμπειροι στα θέματα που θα παρουσιάσουν.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δεν απαιτείται καμία προϋπόθεση ως προς την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων.