Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα:
 • Λογιστική με έμφαση στη Φορολογία
 • Λογιστική με έμφαση στη Φορολογία Επιχειρήσεων
 • Λογιστική για Επιχειρήσεις – Πρακτικές Εφαρμογές

Διάρκεια: 4 Μήνες (102 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 4.08

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 470 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 330 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 400 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 4 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Σ. Αναγνωστοπούλου
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Στόχος του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά, τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη  φορολογία των παγίων, των αποθεμάτων, των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων των ιδίων κεφαλαίων ( αύξηση , μείωση) , τη διανομή  των κερδών, τις μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων , τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων και  τη φορολογία των αμοιβών των  μελών διοικήσεως και διευθύνοντος συμβούλου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
 • Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών ,τραπεζών ,ελεγτικών εταιριών  και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
 • Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν  να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

Με την ολοκλήρωση του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων»  οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις φορολογικές διατάξεις των νομικών προσώπων. Μεταξύ άλλων οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να να κατανοήσουν τη λειτουργία και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων.

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό,αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

 • Η απογραφή της επαγγελματικής περιουσίας
  • Η διαχειριστική χρήση
  • Απογραφή έναρξης
  • Απογραφή λήξης
  • Αλλαγή διαχειριστικής χρήσεως
  • Σκοπός της απογραφής και εργασίες με τις οποίες επιτυγχάνεται
  • Διαφορές απογραφής
  • Απογραφή παγίων και λοιπών στοιχείων
  • Αποτίμηση επαγγελματικής περιουσίας
  • Συνέπειες από τη λανθασμένη κατάρτιση
 • Απογραφή αποθεμάτων
 • Αποτίμηση ενσώματων ακινητοποιήσεων
  • Γενικά
  • Αναπροσαρμογή παγίων
  • Υποτίμηση παγίων
  • Αποσβέσεις
  • Μεταβολές παγίων (αυξήσεις, μειώσεις)
  • Επιχορήγηση παγίων
 • Αποτίμηση κτιρίων ανεγερθέντων επί γηπέδων τρίτων
 • Αποτίμηση άϋλων περιουσιακών στοιχείων (δικαιώματα, φήμη και πελατεία, κ.λ.π.)
 • Υπεραξία επιχειρήσεως (ή Goodwill)
 • Αποτίμηση εξόδων πολυετούς απόσβεσης
 • Αποτίμηση αποθεμάτων
 • Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων
 • Μεταβιβάσεις μετοχών και επιχειρήσεων
 • Αποτίμηση ιδίων μετοχών
 • Αποτίμηση απαιτήσεων
 • Σχηματισμός προβλέψεων
 • Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ευρώ και Ξ.Ν
 • Φορολογία και διάθεση κερδών ανώνυμης εταιρείας
 • Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού και πρώτου μερίσματος
 • Διανομή κερδών στο προσωπικό
 • Απαγόρευση διανομής κερδών
 • Τροποποίηση οικονομικών καταστάσεων
 • Η λογιστική και φορολογία των ζημιών
 • Φορολογία και διάθεση κερδών Ε.Π.Ε

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 470€ (200+150+120)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 330€ (200+130)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 400€ (200+200)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64