Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Ρηγάκου Σμαράγδα, Δικηγόρος, LL.M., M.Sc.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το παρόν σεμινάριο παρουσιάζει και αναλύει το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών. Εξετάζει τη διαλεκτική σχέση στην ΕΕ μεταξύ της γενικής απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων και της επιδίωξης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας υπό το φως της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής κρίσης που είχε ως αποτέλεσμα την εξέλιξη της τραπεζικής ένωσης. Ο ρόλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ο πρόσφατος νόμος για την εξυγίανση των τραπεζών παρουσιάζονται από πρακτική σκοπιά ως εργαλεία ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών και ενδεχόμενου bail- in. Σε ειδικό κεφάλαιο εκτίθενται τα αποτελέσματα και οι συνέπειες που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων εξυγίανσης που συγκροτούν το πολυεπίπεδο καθεστώς στήριξης των τραπεζών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Εξέλιξη θεσμικού πλαισίου και πρακτική εφαρμογή των διατάξεων για την εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών εντός της Ευρωπαϊκής και Τραπεζικής Ένωσης

  • Χρηματοπιστωτική Κρίση
  • Διαμόρφωση δικαίου ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων προς τις τράπεζες
  • Τραπεζική Ένωση
  • Οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών
  • Ελληνική εποπτεία και στήριξη τραπεζών
  • Ρόλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
  • Εφαρμογή και αποτελέσματα κρατικής στήριξης των ελληνικών τραπεζών
  • Case study: Πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 6 ενότητες

1.    Εισαγωγή, χρηματοπιστωτική κρίση και γενική απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων

2.    Διαμόρφωση πλαισίου για χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στις τράπεζες- Ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

3.    Δημιουργία και εξέλιξη τραπεζικής ένωσης- στόχοι, πυλώνες, όργανα. Οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών

4.    Ελληνικό καθεστώς εποπτείας και στήριξης των τραπεζών, ΤΧΣ

5.    Εφαρμογή και αποτελέσματα κρατικής στήριξης των ελληνικών τραπεζών

6.    Case study: Πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών

Διάρκεια:  Δύο (2) μήνες

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το σεμινάριο παρέχει μια επισκόπηση:

(α) των αντίρροπων στόχων για προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού μέσω της απαγόρευσης χορήγησης κρατικών ενισχύσεων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέσω της στήριξης των τραπεζών εν μέσω της κρίσης·

(β) της εξέλιξης της τραπεζικής ένωσης· και

(γ) της ελληνικής προσπάθειας για αναδιάρθωση των τραπεζών.

Μέσω των παραδόσεων οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις αιτίες και αποτελέσματα των επιλογών των τελευταίων ετών που έγιναν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των τραπεζών, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας εν γένει.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.