Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Σεμιναρίου: Θεμιστοκλής Π. Χατζηιωάννου, Δικηγόρος

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο με θέμα “Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης” έχει ως σκοπό την απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, λειτουργία, λύση, εκκαθάριση, μετασχηματισμούς, φορολογία και ευθύνες εταίρων και νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, λογιστές, συμβολαιογράφους, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ και αποφοίτους ΙΕΚ λογιστικής, καθώς επίσης και σε εταίρους, διαχειριστές και στελέχη εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που θέλουν να γνωρίσουν σε βάθος τον εταιρικό τύπο της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι τα θέματα της ίδρυσης, λειτουργίας, λύσης, εκκαθάρισης, μετασχηματισμών, φορολογίας, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών εταίρων και νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

Το μάθημα θα ολοκληρωθεί σε 11 εβδομάδες ως εξής:

 1. Γενικά χαρακτηριστικά
 2. Ίδρυση
 3. Διαχείριση και εκπροσώπηση
 4. Συνέλευση των εταίρων
 5. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων
 6. Σχέσεις των εταίρων με την εταιρεία και σχέσεις μεταξύ των εταίρων
 7. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Διανομή κερδών – Έλεγχος
 8. Λύση και εκκαθάριση
 9. Μετασχηματισμοί (Μετατροπή – Συγχώνευση)
 10. Ποινικές διατάξεις – Φορολογία
 11. Σύγκριση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με άλλες μορφές εταιρειών. Γιατί να επιλέξω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει σημειώσεις σε αρχεία pdf, ενώ θα δίδετε δωρεάν πρόσβαση στη βάση νομικών πληροφοριών Inlaw.gr για την αναζήτηση δικαστικών αποφάσεων και τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε όσους το επιθυμούν.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς