Διδάσκουσα: Συριστατίδου Χαραλαμπία

Στόχος Μαθήματος

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα στελέχη υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων και των ροών πληροφοριών μεταξύ προμηθευτών, κατασκευαστών, παρόχων υπηρεσιών logistics, τους λιανοπωλητές και τους καταναλωτές. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη της Αγγλικής γλώσσας σε θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο ενός μεγάλου αριθμού λειτουργιών (όπως προμήθειες, διακίνηση υλικών, πρόβλεψη ζήτησης, αποθέματα, επεξεργασία παραγγελιών, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορές, ανταλλακτικά και επισκευές, εξυπηρέτηση πελατών, αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων κ.α.)

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, σε όλο το διοικητικό προσωπικό & σε όλο το φάσμα των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες

1η εβδομάδα: Introduction to logistics

2η εβδομάδα: Logistic Services

3η εβδομάδα: Inventory Management and Procurement

4η εβδομάδα: Modes of transport

5η εβδομάδα: Planning and Arranging transport

6η εβδομάδα: Shipping Goods

7n εβδομάδα: Warehousing and Storage

8η εβδομάδα: Documentation and Finance

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η πρακτική γνώση για την αποτελεσματικότερη χρήση της Αγγλικής γλώσσας (σε αρχάριο και προχωρημένο επίπεδο) με έμφαση το περιβάλλον εργασίας και συζητήσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα. Το σεμινάριο προσφέρει επιχειρηματικούς όρους σε λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας.

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον. Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
– Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό Λεξικό
– Αγγλική Γραμματική επιπέδου Β1-Β2
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.