Διδάσκουσα: Συριστατίδου Χαραλαμπία

Στόχος Μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος English for Marketing and Advertising οι συμμετέχοντες θα έχουν βελτιώσει τις γνώσεις τους σε τομείς όπως πωλήσεις, έρευνα αγοράς, δίκτυα διανομής, εταιρική επικοινωνία, μάρκετινγκ, διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), διαφήμιση.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ήδη γνωρίζουν αγγλικά (βασική γνώση αγγλικής γλώσσας) και θέλουν να εμβαθύνουν στην ορολογία του μάρκετινγκ και της διαφήμισης και είναι ή θέλουν να γίνουν σύμβουλοι επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες ή ακόμα και να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Σκοπός των μαθημάτων είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με λεξιλόγιο που σχετίζεται με τους ευρείς τομείς της διαφήμισης και του μάρκετινγκ ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ανταποκριθούν με αυτοπεποίθηση στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες

 1η εβδομάδα: Introduction to Μarketing and Advertising

2η εβδομάδα: Finding the customer

3η εβδομάδα: Planning a marketing strategy

4η εβδομάδα: Creating ads

5η εβδομάδα: Marketing tools

6η εβδομάδα: Presenting your public face

7η εβδομάδα: Marketing through trading fairs

8η εβδομάδα: Introduction to Logistics

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον. Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

– Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό Λεξικό

– Αγγλική Γραμματική επιπέδου Β1-Β2

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.