Διδάσκουσα Σεμιναρίου: Παπαντωνίου Αικατερίνη

Στόχος Σεμιναρίου

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση του Latex (προφέρεται λατεχ στα ελληνικά) ενός επεξεργαστή κειμένου και ταυτόχρόνα μιας γλώσσα σήμανσης (markup language) που επιτρέπει τη συγγραφή υψηλής ποιότητας εγγράφων. Το Latex παρέχεται ως δωρεάν λογισμικό , υποστηρίζεται από όλα τα λειτουργικά συστήματα και αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική αντίστοιχών εμπορικών εφαρμογών. (Microsoft Word, Apple Pages). Το Latex θεωρείται απαραίτητο στην συγγραφή ακαδημαϊκών εγγράφων για πολλές επιστήμες (π.χ μαθηματικά, χημεία) εξαιτίας της υψηλής ποιότητας στοιχειοθεσίας που παρέχει. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονέκτηματα του Latex είναι ότι ο συγγραφέας χρειάζεται να επικεντρωθεί μόνο στη συγγραφή του κειμένου χωρίς να ανησυχεί για τη μορφή του αφού η μορφοποίηση γίνεται αυτόματα. Άλλα πλεονεκτήματα χρήσης του Latex είναι:

 • εύρος κλίμακας (μπορεί να χειριστεί από πολύ μικρά έγγραφα έως ολόκληρα βιβλία)
 • η υψηλή ποιότητα του εγγράφου που αποπνέει κομψότητα και επαγγελματισμό
 • η υψηλή απόδοση και η αποτροπή
 • μηδενικό κόστος αγοράς και υποστήριξης αφού παρέχεται ως δωρεάν λογισμικό
 • υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών

Αντικείμενο-Παραδοτέο Υλικό

Το υλικό θα περιλαμβάνει:

Θεωρία

Δραστηριότητες εξοικείωσης:

 • τεστ πολλαπλών επιλογών
 • πρακτικές ασκήσκεις

Κάποια από τα θεματα που θα καλύπτονται είναι:

 • Εγκατάσταση
 • Στοιχεία κειμένου (π.χ. γραμματοσειρές, χρώματα, σύνδεσμοι, διαχείριση επικεφαλίδων)
 • Πρότυπα
 • Επεκτάσεις
 • Επιστημονική γραφή (π.χ. μαθηματικοί και χημικοί συμβολισμοί, αλγόριθμοι)
 • Βιβλιογραφία
 • Γλωσσάρι
 • Ευρετήρια
 • Εικόνες
 • Διαγράμματα / Πίνακες
 • Πολυγλωσσία
 • Διανομή εγγράφου
 • Δημιουργία διαφόρων τύπων εγγράφων:
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Παρουσιάσεις
 • Επιστολές
 • Συνεργατική συγγραφή
 • Διαχείριση Λαθών

Σκοπός Σεμιναρίου

Το Latex είναι εργαλείο με αρκετά πλεονεκτήματα όπως αναλύθηκαν ωστόσο έχει μεγαλύτερη καμπύλη μάθησης σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά λογισμικά. Για το λόγο αυτό ο χρήστης θα επωφελούνταν από ένα μάθημα γραμμένο στη μητρική του γλώσσα που θα καλύπτει πλήρως την εκμάθηση του λογισμικού βήμα – βήμα και που μέσω των πρακτικών ασκήσεων θα του δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσει εξοικείωση με αυτό. Το παρεχόμενο υλικό θα είναι σημείο αναφοράς για τον εκπαιδευόμενο που δεν θα χρειάζεται να ανατρέχει στο Διαδίκτυο κάνοντας αποσπασματικές αναζητήσεις για την επίλυση θεμάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς