Διδάσκουσα: Σοφία Ελευθερίου, PhD, Ορκωτή Ελέγκτρια-Λογίστρια

Περιγραφή Μαθήματος

Μια σημαντική μεταρρύθμιση υλοποιήθηκε στις 2 Αυγούστου του 2015 στην δημοσιονομική νομοθεσία. Η επίσημη κυβερνητική βούληση για την υιοθέτιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο δημόσιο τομέα.
Γενικά αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα ο δημόσιος τομέας αποτελείται από:

  1. τη Γενική Κυβέρνηση (Προεδρία  της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία, οι Ανεξάρτητες Αρχές και οι Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις.)
  2. τα εκτός αυτής της νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και
  3. τις εκτός αυτής Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Το σημαντικότερο βήμα πρόοδου και εξέλιξης στη δημοσιονομική λογιστική είναι η υιοθέτηση των Διεθνων Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Τομέα (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS). Αυτό το κενό στην υπάρχουσα λογιστική βιβλιογραφία και πρακτική έρχεται να καλύψει το επιστημονικά τεκμηριωμένο σεμινάριο της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο Δημόσιο.

Η σύγκλιση και η εναρμόνιση των δημόσιων συστημάτων λογιστικής στις διάφορες χώρες και οργανισμούς εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα και στην Ελλάδα θα εφαρμοσθούν τα IPSAS και έτσι μέσω αυτών θα ενισχυθεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία των δημόσιων οικονομικών με παράλληλη συμβολή στην ανάπτυξη και ευημερία.

Διάρκεια : 3 μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.