Διδάσκουσα: Ελευθερίου Σοφία, Phd

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Χρηματοοικονομική Λογιστική είναι ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος παρέχει λογιστική πληροφόρηση κατά κύριο λόγο στους εκτός της οικονομικής μονάδας λαμβάνοντες αποφάσεις αλλά και στη διοίκηση της ίδιας της οικονομικής μονάδας.

Την πλήρη κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών  σε όσους λαμβάνουν  αποφάσεις εντός των οικονομικών μονάδων, σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής πυραμίδας, προσφέρει η Διοικητική Λογιστική

Εξειδικεύοντας,  μπορούμε να ορίσουμε τη  Διοικητική Λογιστική ως τη  διαδικασία της αναγνώρισης, μέτρησης, συγκέντρωσης, ανάλυσης, παρουσίασης, ερμηνείας και γνωστοποίησης των πληροφοριών, οι οποίες βοηθούν τα Διοικητικά στελέχη των οικονομικών μονάδων,  να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σχετικά με τους στόχους που έχουν τεθεί από αυτές.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, χρησιμοποιούνται στοιχεία από τη Χρηματοοικονομική Λογιστική αλλά  κατά κύριο λόγο στοιχεία που παρέχονται  από τη Λογιστική Κόστους μέσω των διαδικιασιών της οποίας, προσδιορίζεται το κόστος των προϊόντων, των υπηρεσιών και των εν γένει λειτουργιών των οικονομικών μονάδων.

Η Λογιστική Κόστους αποτελεί τη βάση της Διοικητικής Λογιστικής διότι καλύπτει τις πληροφοριακές ανάγκες ορθού προσδιορισμού του κόστους η σύγκριση του οποίου με τη λειτουργία των  πωλήσεων, δημιουργεί πλήθος πληροφοριών σχετικά με το αποτέλεσμα της όλης λειτουργίας των οικονομικών μονάδων.

Με τις γνώσεις τέλος της Διοικητικής Λογιστικής το στέλεχος μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

Ποια η προτιμότερη παραγωγική διαδικασία, η εσωτερική παραγωγή ή η ανάθεση σε υπεργολάβους.
Ποια η επίδραση της αύξησης της παραγωγής στα αποτελέσματα.
Ποιο το περιθώριο ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης (όρια κερδοφορίας)
Ποιο το αποτέλεσμα από ποσοστιαίες μεταβολές επί των πωλήσεων
Ποια η αιτία (οι αιτίες ) των αποκλίσεων από τους στόχους
Ποια η άριστη επένδυση σε επενδύσεις σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα
Ποια η καταλληλότερη μέθοδος μερισμού του σταθερού κόστους στα πραγόμενα προϊόντα.
Ποια η αποδοτικότερη παραγγελία.
Ποιό το άριστο μέγεθος παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ*

1η Εβδομάδα
Σύγκριση Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής, Διαφορές και σύγκριση.
Εισαγωγή στις έννοιες του κόστους λειτουργιών.
Διαφορές κόστους παραγωγής προϊόντων και κόστους περιόδου.
Καταστάσεις αποτελεσμάτων εμπορικών και παραγωγικών επιχειρήσεων. Διαφορές
Παραδείγματα για βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

2η Εβδομάδα

Πλήρης Κοστολόγηση (βάσει αρχών ΕΓΛΣ).
Τεχνικές προσδιορισμού κόστους.
Κόστος επί παραγγελία ή κατά προϊόν.
Υπολογισμός κόστους παραγωγικής διαδικασίας.
Υπολογισμός κόστους έτοιμων προϊόντων (κόστους παραχθέντων).
Υπολογισμός κόστους πωληθέντων προϊόντων και υπηρεσιών.
Υπολογισμός αξίας ημιετοίμων προϊόντων και ανολοκλήρωτων υπηρεσιών.

3η Εβδομάδα
Κόστος μαζικής παραγωγής (παραγωγής σε φάσεις).
Έννοιες φυσικών μονάδων,  ισοδύναμων μονάδων και μονάδων ισοδυναμίας.
Μέθοδοι αποτίμησης (FIFO και ΜΣΟ).
Υπολογισμοί με κατεστραμμένες μονάδες ή υπολείμματα.

4η Εβδομάδα
Συμπεριφορά κόστους,
Θρθολογική κατανομή,
Διαχείριση Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων

5η Εβδομάδα
Συμπεριφορά του κόστους
Διαχείρηση μεταβλητού και σταθερού κόστους

6η Εβδομάδα
Ανάλυση Κόστους- Όγκου – Κέρδους.
Περιθώριο συνεισφοράς.
Ανάλυση νεκρού Σημείου με ένα προϊόν.
Ανάλυση νεκρού Σημείου με περισσότερα προϊόντα.
Υπολογισμός αποτελεσμάτων μετά το νεκρό Σημείο.
Λειτουργική Μόσχευση.
Περιθώριο ασφάλειας.

7η Εβδομάδα
Μεταβλητή (Οριακή) κοστολόγηση ως εργαλείο Διοίκησης.
Ανάλυση σταθερών και μεταβλητών εξόδων.
Κοστολόγηση βάσει μεταβλητών εξόδων.
Διαφορές μεταβλητής και Πλήρους κοστολόγησης.
Επίδραση επί των αποτελεσμάτων των διαφορών των δύο μεθόδων.
8η Εβδομάδα
Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων
Προσδιορισμός δραστηριοτήτων, Οδηγοί κόστους
Δεξαμενές κόστους
Κοστολόγηση δραστηριοτήτων, ανάπτυξη παραδειγμάτων

9η Εβδομάδα
Χρήσεις δεδομένων στοιχείων κόστους στη λήψη αποφάσεων.
Προϋπολογισμοί και μέθοδοι ελέγχου.

10η  Εβδομάδα
Πρότυπο κόστος.
Σχέσεις μεταξύ αποκλίσεων και ορθολογικής κατανομής του κόστους.
Ανάλυση αποκλίσεων.
Ελαστικοί προϋπολογισμοί.

11η  Εβδομάδα
Ελαστικοί προϋπολογισμοί
Πρϋπολογισμοί στα διάφορα επίπεδα λειτουργίας των επιχειρήσεων αναλόγως του όγκου δραστηριότητας.

12η Εβδομάδα
Ανάλυση απόδοσης ανά κέντρο κόστους

13η Εβδομάδα
Διοικητικές αποφάσεις και μεταβολές του κόστους λειτουργιών

14η Εβδομάδα
Διοικητικές αποφάσεις και πρόγραμμα επενδύσεων

15η Εβδομάδα
Κοστολόγηση Παροχής Υπηρεσιών

16η Εβδομάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση και Ταμιακές Ροές

__________________________________________________________________

*Για όλα τα θέματα θα δοθούν εργασίες και μελέτες περιπτώσεων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.