Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Νικόλαος Μανιαδάκης, Καθηγητής, Τομέα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Αναπλ. Κοσμήτορας ΕΣΔΥ
                                          Φωτεινή Γιαλαμά, BSc,MSc, PhD candidate Research Fellow

Στόχος μαθήματος:

Η περιγραφή της οργανωτικής δομής μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και η ανάπτυξη βασικών εννοιών του μάνατζμεντ γενικότερα και του μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας ειδικότερα.
∆ίνεται έμφαση στην επεξήγηση των βασικών λειτουργιών του μάνατζμεντ, δηλαδή του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου. Στην συνέχεια  δίδεται έμφαση στην  διαδικασία ανάπτυξης  του στρατηγικού σχεδιασμού και στην εφαρμογή του σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Όταν οι συμμετέχοντες θα έχουν ολοκληρώσει το μάθημα θα είναι σε θέση:

 • να αναλύουν και να γνωρίζουν την παραγωγική διαδικασία, τη φύση τον τρόπο οργάνωσης και τις διαδικασίες λειτουργίας των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας,
 • να κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και σε άλλες παραγωγικές μονάδες,
 • να  κατανοούν  τους  λόγους  που  επιβάλλουν  την  ανάπτυξη  μεθόδων μάνατζμεντ εφαρμοσμένες ειδικά για τις υπηρεσίες υγείας,
 • να αναγνωρίζουν το ρόλο και τη σημασία της στρατηγικής διοίκησης και της διοίκησης ανθρώπινων πόρων σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας,
 • να ορίζουν τις βασικές έννοιες και λειτουργίες της στρατηγικής διοίκησης υπηρεσιών/οργανισμών υγείας,
 • να χρησιμοποιούν τις τεχνικές και τα μοντέλα του στρατηγικού μάνατζμεντ για χάραξη και ανάπτυξη στρατηγικών και επιχειρησιακών πλάνων
 • να κατανοούν την οργανωσιακή συμπεριφορά και θεωρία, την εξέλιξή της και τη συμβολή της στο μάνατζμεντ

Αντικείμενο – Παραδοτέο υλικό

Το περιεχόμενο του μαθήματος πραγματεύεται τα κάτωθι:

 • Η οργάνωση του συστήματος υπηρεσιών υγείας και το νοσοκομείο ως βασική μονάδα υγειονομικής φροντίδας
 • Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών υγείας
 • Μάθημα διοίκησης από τη Mayo Clinic
 • Αρχές στρατηγικής διοίκησης και προγραμματισμού
 • Τεχνικές και εργαλεία ανάλυσης εσωτερικού περιβάλλοντος μονάδος
 • Τεχνικές και εργαλεία ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Καθορισμός μελλοντικής πορείας μονάδος και διαμόρφωση στρατηγικής
 • Γενική αξιολόγηση και καθορισμός στρατηγικής και στρατηγικών στόχων
 • Εκπόνηση,    εφαρμογή,   παρακολούθηση   επιχειρησιακών   προγραμμάτων εφαρμογής της στρατηγικής
 • Τεχνικές και μοντέλα λήψης αποφάσεων
 • Ειδικά   θέματα   στρατηγικής   διοίκησης:   Εταιρική   ευθύνη,   Στρατηγική γαλάζιων Ωκεανών, ∆ιαχείριση Αλλαγών και Ηγεσία.

Οι σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και οι διδακτικές μέθοδοι θα περιλαμβάνουν:
Εισηγήσεις, ασκήσεις, εργασία σε ομάδες, μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) κλπ

Η επίδοση στις εξετάσεις υπολογίζεται ως εξής:
70% του τελικού βαθμού για τις γραπτές εξετάσεις, 30% για την εργασία

Καμία προηγούμενη γνώση δεν είναι απαραίτητη και δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος.

Διάρκεια

Η διάρκεια του μαθήματος είναι:  4 μήνες

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι μια ενότητα ανά εβδομάδα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.