Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Δρ. Βασιλική Παπανικολάου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΣΔΥ

Στόχος μαθήματος:

To μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, στις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, στην ανάπτυξη μεθόδων διασφάλισης ποιότητας, στα διεθνή συστήματα και υποδείγματα ποιότητας, καθώς και στην εφαρμογή των ανωτέρω στις υπηρεσίες υγείας.

Όταν οι φοιτητές θα έχουν ολοκληρώσει το μάθημα θα είναι σε θέση:

 • να   κατανοούν   και   να   αναλύουν   την   εννοιολογική   προσέγγιση      της ποιότητας, τις βασικές αρχές τη σημασία καθώς και τα θεμελιώδη στοιχεία της.
 • Να γνωρίζουν  τη συμβολή της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.
 • Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της ποιότητας, τις Διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στις υπηρεσίες υγείας καθώς και πώς έχουν ανταποκριθεί: α) οι Χώρες σε αυτές τις τάσεις, β) οι Οργανισμοί γ) οι Επαγγελματίες υγείας.
 • Να   γνωρίζουν  τα   Συστήματα   διασφάλισης   ποιότητας  καθώς   και       τα υποδείγματα Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Ευρωπαϊκό EFQM, Αμερικάνικο Malcom Baldrige, Εθνικά υποδείγματα πολιτικής ποιότητας.
 • Να   περιγράφουν   τις   απαιτήσεις   ενός   αποτελεσματικού       συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας.
 • Να αναγνωρίζουν να καταδεικνύουν και να διαχειρίζονται τα πιθανά εμπόδια/προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στην υιοθέτηση της συνεχούς βελτίωσης ποιότητας στη φροντίδα υγείας.
 • Να κατανοούν και να εφαρμόζουν στρατηγική διοίκηση ποιότητας για την επιτυχή ενσωμάτωση της ποιότητας στις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού.
 • να εφαρμόζουν/αξιολογούν: α) τεχνικές / διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης των οργανισμών υγείας με κριτήρια αξιολόγησης και μέτρησης της ποιότητας, β) Ευρωπαϊκή εμπειρία – σύσταση ομάδων αυτοαξιολόγησης.

Αντικείμενο – Παραδοτέο υλικό

Το περιεχόμενο του μαθήματος πραγματεύεται τα κάτωθι:

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Η έννοια και η σημασία ποιότητας. Σκοπός και προσανατολισμός του μαθήματος.
 • Θεωρίες της διοίκησης για την ποιότητα. Νομοθετικό πλαίσιο, αρχές, βασικοί διακυβερνητικοί συντελεστές για την ποιότητα – διεθνή εμπειρία
 • Ποιοτική οργάνωση και διαχείριση υπηρεσιών υγείας, στρατηγική διοίκηση, βασικές δομές συστήματος ποιότητας, εστίαση στις διεργασίες (operations and processes), operations strategy, quality management and process control.
 • Αξιολόγηση και μέτρηση της ποιότητας. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και υποδείγματα ολικής ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.
 • Ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Καθοριστικοί παράγοντες ικανοποίησης, πολιτική εξυπηρέτησης του ¨πελάτη¨.
 • Ανάπτυξη στρατηγικής για την επιτυχή ενσωμάτωση της ποιότητας στις καθημερινές λειτουργιές του οργανισμού. Διαχείριση αλλαγής. Επίλυση προβλημάτων.
 • Επαγγελματική ποιότητα, κλινική αποτελεσματικότητα, τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας, κλινική διακυβέρνηση.
 • Εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για βελτίωση της ποιότητας. Στατιστικός έλεγχος ποιότητας.
 • Χρήση δεδομένων και εργαλείων για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποδοτικότητας. Ποσοτικά μοντέλα ανάλυσης των δεδομένων και σύνθεσης των παραμέτρων για την υποστήριξη αποτελεσματικών αποφάσεων.
 • Συγκριτική διοίκηση, ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας.
 • Balanced scorecard (διαχείριση της απόδοσης).
 • Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Συμπεράσματα και αξιολόγηση.

Οι σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και οι διδακτικές μέθοδοι θα περιλαμβάνουν:

Εισηγήσεις, case-studies, χρήση ιστολογίου, ομάδες εργασίας για την κατανόηση των θεωρητικών ενοτήτων και των εφαρμογών που αφορούν στη διαχείριση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.

Η επίδοση στις εξετάσεις υπολογίζεται ως εξής:

60% του τελικού βαθμού από τις γραπτές εξετάσεις και 40% εργασία εξαμήνου

Καμία προηγούμενη γνώση δεν είναι απαραίτητη και δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος.

Διάρκεια

Η διάρκεια του μαθήματος είναι:  4 μήνες

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι μια ενότητα ανά εβδομάδα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.