Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Zώταλη Ξανθίππη, Δικηγόρος

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν την έννοια, το εύρος και τη σημασία των νομικών κινδύνων, το σημαίνοντα ρόλο του νομικού συμβούλου στη διαδικασία αναγνώρισης, μέτρησης, αποτίμησης και διαχείρισης νομικών κινδύνων, την ανάγκη στενής συνεργασίας του νομικού συμβούλου με τα στελέχη της επιχείρησης και τους συνεργάτες της στη βάση μιας risk – based προσέγγισης της λειτουργίας της, αλλά και πρακτικούς τρόπους αναγνώρισης και διαχείρισης νομικών κινδύνων και κρίσεων που έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με την κανονιστική συμμόρφωση της επιχείρησης, με τη λειτουργία των συμβάσεων της, με τη διεξαγωγή των δικών της, με τα δομικά στοιχεία της, αλλά και με περιπτώσεις μετασχηματισμού της.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Το μάθημα περιλαμβάνει 8 ενότητες:

Ενότητα 1η : Έννοια και ορισμοί του νομικού κινδύνου

Ενότητα 2η : Εταιρική κουλτούρα κινδύνου

Ενότητα 3η : Διαχείριση νομικών κινδύνων : Από τη θεωρία στην πράξη – Προκλήσεις

Ενότητα 4η : Κατηγορίες νομικών κινδύνων – Επίπεδα εντοπισμού

Ενότητα 5η : Αναγνώριση – Στάθμιση – Μέτρηση – Ανάλυση – Έλεγχος – Ρόλοι

Ενότητα 6η : Πρακτικές τεχνικές διαχείρισης νομικών κινδύνων και κρίσεων

Ενότητα 7η : Πρακτικά παραδείγματα – Case Studies

Ενότητα 8η : Συμπεράσματα και Προτάσεις

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 μήνες

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι σύγχρονοι νομικοί και τα στελέχη των επιχειρήσεων χρειάζεται να αντιληφθούν βαθειά ότι το προφίλ των κινδύνων μιας επιχείρησης έχει πλέον αλλάξει ριζικά. Η υιοθέτηση διαδικασιών και στρατηγικών αναγνώρισης, στάθμισης, διαχείρισης και ελέγχου του νομικού κινδύνου, είτε αυτοτελώς είτε ως μέρος του λειτουργικού κινδύνου, συνιστά μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ανάγκες, αλλά και προκλήσεις, για κάθε επιχειρηματική οντότητα. Στο σύγχρονο ρευστό νομικό, θεσμικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, ο εντοπισμός, η ανάλυση και η διαχείριση των νομικών κινδύνων και η συνεχής στενή συνεργασία των νομικών συμβούλων με τα στελέχη και τους λοιπούς συνεργάτες μιας επιχείρησης, συνιστά επίπονη, αλλά και αναγκαία διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από το να διαθέτουν άρτιο επιστημονικό υπόβαθρο, οι νομικοί σύμβουλοι και τα στελέχη της επιχείρησης πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης του νομικού κινδύνου, αλλά και να εισηγούνται, να αξιολογούν και να ελέγχουν καινοτόμες διαδικασίες για την πρόληψη και μείωσή του. Σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί το συγκεκριμένο μάθημα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.