Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Μετοχών: Αρχές και Εφαρμογές

Πρόγραμμα:
  • Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διάρκεια: 3 Μήνες (50 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 2

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Τσιριτάκης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Διακογιάννης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Το μάθημα αυτό παρέχει τα εργαλεία στον σύγχρονο επενδυτή προκειμένου να προβεί σε αναλύσεις και επιλογές μετοχών. Το παρόν μάθημα καλύπτει τις θεωρίες και πρακτικές εφαρμογές της σύνθεσης, διαχείρισης και αξιολόγησης χαρτοφυλακίων μετοχών. Σ’ αυτό το μάθημα οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση ασκήσεων.

Επιδιώξεις

· Περιγραφή των πιο σπουδαίων μεθόδων ανάλυσης μετοχών.

· Μέτρηση του ολικού κινδύνου χαρτοφυλακίων.

· Περιγραφή της βασικής αρχής της διαφοροποίησης.

· Επεξήγηση της συνεισφοράς μεμονωμένων μετοχών στον κίνδυνο χαρτοφυλακίων.

· Υπολογισμός αποδοτικών χαρτοφυλακίων.

· Μέτρηση του συστηματικού κινδύνου και του μη συστηματικού κινδύνου μιας μετοχής και ενός χαρτοφυλακίου.

· Δημιουργία και ανάλυση χαρτοφυλακίων.

Στο μάθημα αυτό ακολουθούνται τρεις αλληλοσυνδεόμενες προσεγγίσεις:

Θεωρητικό Υπόβαθρο: Έχει σαν στόχο την κατανόηση μεθόδων και κριτηρίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση και επιλογή μετοχών και χαρτοφυλακίων.

Πρακτικές Εφαρμογές: Έχουν σαν στόχο την κατανόηση πρακτικών θεμάτων που σχετίζονται με τη ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίων. Πολλές από τις πρακτικές εφαρμογές θα παρουσιάζονται στο EXCEL.

Ασκήσεις: Έχουν σαν στόχο στην βαθύτερη κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου. Οι συμμετάσχοντες χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση των ασκήσεων.

ΙΙI. Συγγράμματα

Σημειώσεις

Σύνολο ασκήσεων

ΙV. Περίγραμμα του μαθήματος

1Εισαγωγή στη διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Πρακτική εφαρμογή 1: Στάδια ενεργειών στη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Πρακτική εφαρμογή 2: Το προφίλ του επενδυτή.

2Ανάλυση μετοχών με τη βοήθεια χρηματιστηριακών δεικτών Ι.

Πρακτική εφαρμογή 3: Υπολογισμός και χρήση χρηματιστηριακών δεικτών στην

πράξη Ι.

3Ανάλυση μετοχών με τη βοήθεια χρηματιστηριακών δεικτών ΙΙ.

Πρακτική εφαρμογή 4: Υπολογισμός και χρήση χρηματιστηριακών δεικτών στην

πράξη ΙΙ.

Άσκηση 1: Υπολογισμός των χρηματοοικονομικών δεικτών μιας εταιρίας.

4Απόδοση μετοχών και ανάλυση της απόδοσης με τη βοήθεια στατιστικών μέτρων.

Πρακτική εφαρμογή 5: Υπολογισμός των ιστορικών αποδόσεων μιας μετοχής.

5Ανάλυση των αποδόσεων μιας μετοχής με τη βοήθεια στατιστικών μέτρων.

Πρακτική εφαρμογή 6: Στατιστική ανάλυση ιστορικών αποδόσεων μετοχών.

Άσκηση 2: Υπολογισμός της μέσης απόδοσης και του κινδύνου μετοχών.

6Ανάλυση χαρτοφυλακίων μετοχών.

Πρακτική εφαρμογή 7:Γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών των Αθηνών:

Υπολογισμός και χρήση.

Άσκηση 3: Υπολογισμός της μέσης απόδοσης και του κινδύνου χαρτοφυλακίων.

7Ανάλυση αποδοτικών χαρτοφυλακίων.

Πρακτική εφαρμογή 8:Υπολογισμός του αποδοτικού συνόλου μετοχών με τη

βοήθεια του EXCEL.

8Υπολογισμός του συστηματικού κινδύνου και του μη συστηματικού κινδύνου μετοχών με τη χρήση του μονοπαραγοντικού υποδείγματος.

Πρακτική εφαρμογή 9: Υπολογισμός του βήτα μιας μετοχής με τη βοήθεια του EXCEL.

Άσκηση 4: Υπολογισμός του βήτα μιας μετοχής.

9Περιγραφή των αποδόσεων μετοχών με τη βοήθεια ενός πολυπαραγοντικού υποδείγματος.

Πρακτική εφαρμογή 10: Υπολογισμός των βήτα μιας μετοχής με τη βοήθεια του EXCEL.

10Ανάλυση μη αποδοτικών χαρτοφυλακίων.

Πρακτική εφαρμογή 11:Υπολογισμός των βήτα μιας μετοχής με τη

βοήθεια του EXCEL.

11Ανάλυση αξιογράφων μηδενικού κινδύνου. Χαρτοφυλάκια μετοχών και ομολόγων.

Πρακτική εφαρμογή 12:Υπολογισμός των χαρακτηριστικών χαρτοφυλακίων μετοχών

και ενός ομολόγου με τη βοήθεια του EXCEL.

12Πρακτική κατασκευή χαρτοφυλακίου.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εισαγωγική γνώση στις επενδύσεις σε μετοχές.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64