Σκοπός του σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να βοηθήσει τα στελέχη, τους προϊσταμένους και τους διευθυντές να διαπιστώνουν εύκολα τα δυνατά σημεία και τις δεξιότητες των εργαζομένων. Ο τρόπος του μείγματος στην ανάπτυξη του σεμιναρίου: διδασκαλία, διάλεξη, case studies, ενεργός συμμετοχή, ασκήσεις, υποδείγματα, κλπ. θα τους δώσει την δυνατότητα να μεταφέρουν στην επιχείρηση αρκετές νέες ιδέες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μεσαία, ανώτερα και τα ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τα οποία ασχολούνται ή πρόκειται στο μέλλον να ασχοληθούν με την Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων, του «έξυπνου» Κεφαλαίου (Intellectual Capital) της επιχείρησης ή του οργανισμού. Επίσης απευθύνεται και στους Διευθυντές της Γραμμής Παραγωγής (Line Managers) οι οποίοι έχουν ή αναμένεται να τους ανατεθεί η επίβλεψη ή/και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τα θέματα του σεμιναρίου

 • Εισαγωγικά στοιχεία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Η ανάλυση της επιχείρησης Όραμα, Αποστολή, Στόχοι
 • Η ανάγκη για την ύπαρξη του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ο ρόλος του Διευθυντού Ανθρωπίνων Πόρων
 • Η αναβάθμιση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ο σχεδιασμός του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων
 • Οι αποτελεσματικές περιγραφές των θέσεων εργασίας
 • Η στρατολόγηση, η συνέντευξη, οι σωστές προσλήψεις
 • Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων
 • Συστήματα Αξιολόγησης και οι στόχοι τους
 • Η δημιουργία και η ανάπτυξη των πολιτικών και των διαδικασιών της επιχείρησης
 • Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα στην Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων
 • Δημιουργούμε τους αυριανούς ηγέτες
 • Πως να κρατήσουμε τους καλύτερους στην επιχείρηση;
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων: το μέλλον

Παραδοτέο Υλικό

Ηλεκτρονικές σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

Διάρκεια

Τρεις μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς