Corporate Finance and Law

Πρόγραμμα:
  • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
  • Θεσμικό Πλαίσιο και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Διάρκεια: 3 Μήνες (52 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 2.08

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Τσιριτάκης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Ντζούφας Κωνσταντίνος, Δικηγόρος, LLM Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

To μάθημα αποσκοπεί στο να ενημερώσει  αρχάριους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη τραπεζών, νομικούς και manager για  τα πλαίσια και την λειτουργία  νέων και μη ευρέως γνωστών μορφών εταιρικής χρηματοδότησης, όπως π.χ. το crowdfunding, η κυμαινόμενη ασφάλεια, οι εξαγοράσιμες μετοχές κλπ., αλλά και να παρουσιάσει λύσεις για θέματα αιχμής που προκύπτουν από τα ομολογιακά δάνεια και νέες χρηματοδοτικές-νομικές πρακτικές. Ξεκινά γραμμικά από τις παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης και προοδευτικά ο συμμετέχων μπορεί να αποκομίσει  πέρα από γνώσεις και  πολύτιμα κριτήρια  διάκρισης-επιλογής των μορφών χρηματοδότησης και ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον αντίστοιχο τομέα. Τελικό ζητούμενο είναι  μια εμπεριστατωμένη γνώση και  εποπτεία των  σύγχρονων μορφών εταιρικής χρηματοδότησης  αλλά και  φαρέτρα λύσεων σε πιο εξειδικευμένα  πεδία που απαιτούν  θεσμική «τεχνολογία»  αιχμής.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Φοιτητές και αποφοίτους οικονομικών σχολών, διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστές,  χρηματοοικονομικής  και τραπεζικής διοικητικής, στελέχη τραπεζικών ιδρυμάτων,  αποφοίτους νομικής και δικηγόρους με εξειδίκευση στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, αλλά και σε φοιτητές ΙΕΚ και απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο.

Η σκοπιμότητα έγκειται αφενός στην ενημέρωση ήδη έμπειρων στελεχών για νέες μορφές εταιρικής χρηματοδότησης με τις οποίες δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι και η ανάδειξη προβληματικών που δεν έχουν σκεφτεί αφετέρου δε η εισαγωγή αρχάριων σπουδαστών στον κόσμο της εταιρικής χρηματοδότησης και ο εφοδιασμό τους με ένα σημαντικό πιστοποιητικό γνώσης.

1.Μορφές τραπεζικής χρηματοδότησης Ι

1.1 Τα κλασσικά τραπεζικά δάνεια
1.2 Η ενέγγυα πίστωση
1.3 Εγγυήσεις και εγγυητικές επιστολές

2.Μορφές τραπεζικής χρηματοδότησης ΙI

2.1 Factoring
2.2 Forfaiting
2.3 Leasing

3. Tα Κοινοπρακτικά Δάνεια

3.1. Η ιδιόμορφη περίπτωση των κοινοπρακτικών δανείων
3.2 Η σύναψη,λειτουργία και ειδικές ρήτρες στα κοινοπρακτικά δάνεια
3.3 Ο Ν. 4701/2020 για την παροχή μικροπιστώσεων

4.Μορφές εξωτραπεζικής χρηματοδότησης

4.1. Προνομιούχες και εξαγοράσιμες μετοχές ως εργαλεία χρηματοδότησης και επένδυσης-αποεπένδυσης για τις εταιρίες και τους επενδυτές -μετόχους
4.2 Τα warrants ως νέο υβριδικό μέσο
4.3 Τo venture capital
4.4.To crowdfunding ( η συμμετοχική χρηματοδότηση) και η λειτουργία του σύμφωνα με το ν.4416/2016-Δυνατότητες και κενά του συστήματος

5.Τα ομολογιακά δάνεια υπό το Ν.4548/2018 MEΡΟΣ Ι

5.1 H ένταξη των ομολογιακών δανείων στο Ν.4548/2018
5.2. Είδη ομολογιακών δανείων
5.3 Ο τρόπος σύναψης και ο ρόλος του εκπροσώπου των ομολογιούχων και του θεματοφύλακα

6.Τα ομολογιακά δάνεια υπό το Ν.4548/2018 ΜΕΡΟΣ ΙΙ

6.1 Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης των ομολογιακών δανείων
6.2 Το δικαίωμα των ομολογιούχων για καταγγελία και λοιπά νομικά μέτρα
6.3 Τα ομολογιακά δάνεια εντός των όρων του Πτωχευτικού Κώδικα

7.Η απόκτηση ιδίων μετοχών και η οικονομική βοήθεια για απόκτηση μετοχών στην Α.Ε. (financial assistance

7.1 Η κατ’ εξαίρεση απόκτηση ιδίων μετοχών- Το buy back
7.2 Tα treasury shares
7.3 H απαγόρευση οικονομικής βοήθειας για απόκτηση μετοχών Α.Ε

8. Νεοπαγείς εξασφαλίσεις και έμμεση χρηματοδότηση

8.1 Η καταπιστευτική εκχώρηση απαιτήσεων
8.2 Το πλασματικο ενέχυρο
8.3 Η κυμαινόμενη ασφάλεια
8.4 Η δήλωση πατρωνίας στα πλαίσια του ομίλου επιχειρήσεων ως τρόπος ενίσχυσης του πιστοληπτικού προφίλ των θυγατρικών εταιριών
8.5 Η ασφάλιση πιστώσεων ως έμμεση χρηματοδότηση

9. Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο και η διάθεση μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς

9.1 Η διαδικασία και απόφαση εισαγωγής
9.2 Η δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
9.3 Ο ρόλος του Αναδόχου και η Ευθύνη από το Ενημερωτικό Δελτίο

10.H αντιστάθμιση κινδύνων με τις συμβάσεις swap και forward

10.1 Οι συμβάσεις Ανταλλαγής (Swap)
10.2 Οι προθεσμιακές συμβάσεις (Forward Contracts) και τα Future Contracts
10.3 O ρόλος των ISDA Agreements

11.Η διαχείριση του νομικού και επιχειρηματικού κινδύνου στην χρηματοδότηση ως petitio rudimental

11.1 Η χρήση ρητρών στα συμβατικά κείμενα και τα όρια αυτών για την αντιμετώπιση του νομικού κινδύνου
11.2 H περίπτωση των financial covenants στα ομολογιακά δάνεια
11.3 Η διαχείριση του νομικού κινδύνου της χρηματοδότησης σε επίπεδο μεγάλων επιχειρήσεων και corporate governance

12. Η χρηματοδότηση των τραπεζικών ιδρυμάτων-Ιδίως η περίπτωση των Cocos

12.1 H χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ομολογιακών δανείων
12.2 Η χρήση των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων(Cocos) ως εργαλείων προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης

13.Ζητήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης από πλευράς χρηματοδότη(ιδίως πιστωτικών ιδρυμάτων)

13.1 Η συμμόρφωση με βασικούς κανόνες εποπτικών κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων
13.2 Η καταγγελία δανείων, τα κόκκινα δάνεια και ο Νέος Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προαπαιτούμενα, ωστόσο μια τριβή με το χώρο των επιχειρήσεων  ή/και βασικές οικονομικές/νομικές γνώσεις βοηθούν στην γρηγορότερη κατανόηση και αφομοίωση.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64