ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό σκοπεύει να καλύψει σε προχωρημένο επίπεδο θέματα που άπτονται της διεθνούς χρηματοοικονομικής λειτουργίας επιχειρήσεων, αγορών και οργανισμών. Θα αναλυθούν σύγχρονα θέματα που έχουν ανακύψει στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική σαν συνέπεια των πρόσφατων εξελίξεων στο χώρο την χρηματοοικονομικής μηχανικής, των αγορών συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών κρίσεων, των γεγονότων χρεωκοπίας τραπεζών και των ελέγχων επάρκειας και κερδοφορίας του τραπεζικού συστήματος. Οι φοιτητές, μετά το πέρας του μαθήματος αυτού, θα είναι σε θέση να αναπτύξουν ώριμη αναλυτική σκέψη στα ανωτέρω θέματα, και να σχεδιάζουν βέλτιστες στρατηγικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις στα πλαίσια διεθνών επιχειρήσεων και τραπεζικών και κυβερνητικών οργανισμών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Ειδικότερα, θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν:

  1. Προσδοκίες στις αγορές κεφαλαίου.
  2. Επιθετικές και ‘παθητικές’ στρατηγικές και επενδύσεις χαρτοφυλακίου με βάση τις προσδοκίες στις αγορές.
  3. Αγορές συναλλάγματος και διαγνωστικά εργαλεία για στρατηγικές arbitrage και κερδοσκοπίας. Προσομειώσεις.
  4. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στην πρόβλεψη συναλλαγματικών ισοτιμιών.
  5. Χρηματοοικονομικά παράγωγα δεύτερης γενιάς, και χρηματοοικονομική μηχανική. Σύγχρονες εξελίξεις και νέα προιόντα.
  6. Χρηματοοικονομικές κρίσεις, οι αιτίες τους, τα μοντέλα πρόβλεψης, και τα χαρακτηριστικά μετάδοσης των κρίσεων αυτών.
  7. Γεγονότα χρεωκοπίας τραπεζών και οι επιπτώσεις των γεγονότων αυτών στις παγκόσμιες αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 3 μήνες